ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 21:57
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ބޫޗާގައި ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކަންތަކަކީ ދޮގެއް: ޕުޓިން
 
ހުޅަނގުގެ ލީޑަރުން އެމެރިކާއިން ސީރިއާ އާއި އަފްގާނިސްތާނުގައި ހިންގާފައިވަ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ވިސްނާލުމަށް ޕުޓިން އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާކަމަށް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން ކުރާ ތުހުމަތުތައްވެސް ޕުޓިން ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައި
 
ބޫޗާގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރުއަރާފައިވާ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި

ރަޝިއާގެ އަަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބޫޗާ ގައި ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންކަމަކީ 'ފޭކް' ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން، އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް 'މަތިވެރި' ޖިހާދެއް ކަަށާއި އަސްކަރިއްޔާއިން ކާމިޔާބު ހޯދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އާއެކު ކުރިއަށްދާ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އެގައުމުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޫޗާގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖަރީމާތައް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާންދޭން ރަޝިއާއަށް މަޖުބޫރުވީކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާކަމަށް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން ކުރާ ތުހުމަތުތައްވެސް ޕުޓިން ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕުޓިން ވަނީ ހުޅަނގުގެ ލީޑަރުން، އެމެރިކާއިން ސީރިއާ އާއި އަފްގާނިސްތާނުގައި ހިންގާފައިވަ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ވިސްނާލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން ސީރިއާގައި އައްސަދުގެ ސަރުކާރުން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވާހަކަ ފެތުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަންތައްވެސް އެއީ 'ފޭކް' ވާހަކައެއްކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ. ބޫޗާގެ ވާހަކަ އަކީވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ އެގައުމުތަކަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް