ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:38
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް
އެގްޒިޓް ކޮންޓްރޯލް ލިސްޓް
އިމްރާން ޚާނާއި އޭނާގެ މިނިސްޓަރުން އެގްޒިޓް ކޮންޓްރޯލް ލިސްޓަށްލުމަށް އެދި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް
 
އެގްޒިޓް ކޮންޓްރޯލް ލިސްޓަށްލުމުގެ ބޭނުމަކީ ޤައުމުން ބޭރަށް ނުފުރޭ ގޮތް ހެދުން

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނާއި އޭނާގެ މިނިސްޓަރުން އެގްޒިޓް ކޮންޓްރޯލް ލިސްޓަށްލުމަށް އެދި އެ ޤައުމުގެ އިސްލާމްއާބާދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެގްޒިޓް ކޮންޓްރޯލް ލިސްޓަށްލުމުގެ ބޭނުމަކީ ޤައުމުން ބޭރަށް ނުފުރޭ ގޮތް ހެދުމެވެ. ހޯމަ ދުވަހު މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ތަހުޤީޤެއްވެސް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 174 ވޯޓުންނެވެ. 342 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބޭނުންވަނީ 172 ވޯޓެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިމިވަނީ މީގެކުރިން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އިމްރާން ޚާން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލެއްވީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފަށްކަމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެގޮތަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއެކު އިމްރާން ޚާން ވެގެންގޮސްފައި މިވަނީ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަގާމުން ދުރުކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޕާކިސްތާނުގެ 75 އަހަރުވީ ތާރީޚުގައި އެއްވެސް ބޮޑުވަޒީރަކަށް 5 އަހަރުގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެށުމުގެ ކުޑައިރެއްކޮޅެއް ކުރިން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގޭގެ ރައީސް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. ތިރި ގޭގެ ރައީސަކީ އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. އިމްރާން ޚާން އަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާވަމުންދިޔަ ރޭވުންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަހު ވަގުތު އިމްރާން ޚާން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިކުމެވަޑައިގެންފައެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓާއެކު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވީ ދެން އުފެދޭ ސަރުކާރެއް ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ވެރިކަމުން ދުރުކުރީ އެމެރިކާ އަޑީގައި އޮވެގެންކަމަށެވެ.

އުމުރުފުޅުން 69 އަހަރުގެ އިމްރާން ޚާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެގައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެވުނު ތަން ނުފެނުނު އިރު، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19 އާއެެކު ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިޞާދަށްވެސް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރާމެދު އާންމުންގެ އިތުބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އިމްރާން ޚާން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާއިން އިމްރާން ޚާން ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި ސަބަބަކީ ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާ އާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ހިންގަމުންދާ ކަންކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ތާއީދު ނުލިބޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ އިމްރާން ޚާންގެ މިވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް އެކަމުގެ ހެކި ދެއްކުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނާއި ހަމަލާދޭން ފެށިތަނާ އިމްރާން ޚާން ވަނީ ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އައު ބޮޑުވަޒީރެއް އައްޔަނުކުރަންޖެހޭއިރު އައު ބޮޑުވަޒީރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންދެން މަގާމުގައި ހުންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
17%
33%
0%
17%
ކޮމެންޓް