ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 10:42
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް: އެއާޕޯޓާއި، ސަންކްއިކް ލިލީވެސް ދެވަނަ މެޗުން މޮޅު
 
އެއަޕޯޓާއި، ސަންކްއިކް ލިލީ ފުރަތަމަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުރި

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީއާއި ސަންކްއިކް ލިލީވެސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ލަވަލިއާ އާއި ވާދަކޮށް 112 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި އެއާޕޯރޓުން ވަނީ 48 ބޯޅައިން ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ, 175 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ލަވަލިއާއިން 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 63 ލަނޑެވެ. އެއާޕޯރޓް ޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގަލޮޅު ކަންމައްޗާ ވާދަކޮށް 7 ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސަންކްއިކް ލިލީ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސުގަރ ކޯންއާއި ވާދަކޮށް 6 ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ސުގަރ ކޯން ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 105 ލަނޑެވެ. ސަންކްއިކް ލިލީ ވަނީ 5.3 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 108 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސަންކްއިކް ލިލީ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އައި.ބީ.އެސްއާއި ވާދަކޮށް 23 ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް