ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 19:15
ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންތައް
ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންތައް
އޮންލަންކާ
ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ކާރިސާ
ލަންކާގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ގައުމުން ބޭރަށް ދިޔުން މަނާ ކޮށްފި
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައި ވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުހައްގުން ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް
ލަންކާ މިހާރު ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދަނީ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ކާރިސާ
އެޕްރީލް މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހު އެގަމުގައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކާލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި

ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަޖިތު ނިވާރްޑް ކަބްރާލް ގައުމުން ބޭރަށް ފުރައިގެން ނުދިޔުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އަންގައި ކޯޓުން އޭނާއަށް ފޮނުވި ޗިޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގައުމުން ފުރައިގެން ނުދިޔުމަށާއި، އެ ދުވަހު އަޑުއެހުމަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެއީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ކީރްތި ޓެންނަކޫން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައި ވަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުހައްގުން ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ ކާރިސާއެއް އުފެދި، އާއްމުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމުން، ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުން ކަބްރާލް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މި ހަފްތާގަ އެވެ. އޭނާގެ އިސްތިއުފާއާ ގުޅިގެން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުވަނީ އައު ގަވަރުނަރަކު އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. އައު ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ ޑރ. ނަންދަލާ ވީރަސިންގެއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ ރައްޔިތުންގެ ޕްރެޝަރާއެކު ލަންކާގެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ ވަޒީރުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެއާއެކު ކެބިނެޓަށް އައު ވަޒީރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އަލަށް އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަލީ ސަބްރީ ވަނީ އެއް ދުވަސް ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ބަލައިގަނެފައި ނުވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް މިހާރުވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވީ، ރައީސްގެ ބޭބޭފުޅު ބާސިލް ރާޖަޕަކްސައެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ތެލާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން އެގައުމަށް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް ހަނޑޫ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ. އަދި ލައިންއޮފް ކްރެޑިކްގެ ދަށުން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ލަންކާ މިހާރު ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދަނީ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ ކާރިސާއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ބޭސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ހޮށްޕިޓަލް ތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންވެސް ގެންދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުންދަނީ މިހާލަތުގައި ކުރިއަށް އޮތް މަދު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައ މުޅި ލަންކާގެ ސިއްޙީ ނުޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ހިނަގއިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެޕްރީލް މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހު އެގަމުގައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކާލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް