ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 13:25
ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން
ނަމާދަށްފަހު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ކެއުން ބުއިމުގައި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ: ޚުތުބާ
 
ރޯދަ ވީއްލުމަށް އިސްރާފުވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރޭ
 
ކޮންމެ އަހަރަކު 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ
 
އިސްރާފު ނުކުރުމަށް މާތް ﷲ އަމުރު ކުރައްވާފައިވޭ

ކެއުމާއި، ބުއިމާއި، ޚަރަދުކުރުމުގައި އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެއެެވެ.

"އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައިކަން" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ޚުތުބާގައި ވަނީ އިންސާނުންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިސްރާފުކުރުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ޚަރަދުތައް އިތުރުވެ، ހޭދަކުރުން ގިނަވެދާނެ ކަމަށާއި، އަދި މުދާތައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ނަގާލަން ފަށާފާނެކަމުގައެވެ.

ހުރިހާ ކަމެއްގައި އިގްތިސާދު ކުރުމަށާއި، އިސްރާފު ނުކުރުމަށް މާތް ﷲ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ކީރީތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ﷺ ވެެސް މެދުމިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ހެޔޮ ގޮތުގައި އެ ތަކެތީގެ ބޭނުން ނުކޮށް، އެ ތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލުމަކީ އިސްރާފު ކުރުން ކަމަށެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އދ. އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުކާލެވޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާބޯތަކެއްޗާއި، ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ އދ.ގެ ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު 1.3 ބިލިޔަން ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އުކާލެވޭ. އެއީ ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތީގެ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައި. އެއީ ފައިސާއަށް ބަލާއިރު 750 ބިލިޔަން ޑޮލަރު. ދުނިޔޭގައި 870 މިލިޔަން މީހުން ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ އިރު، މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ އިސްރާފެއް. ފަގީރު ގައުމުތަކުގައި، މިލިޔަނުން މިލިޔަނުން މީހުން ބަނޑަށް ޖެހިގެން މަރުވަމުންދާ އިރު، ޔޫރަޕުގެ ގައުމަކުން 19 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކާބޯތަކެތި ގޮނޑަށް އުކާލާ
ހުކުރު ޚުތުބާ

މުސްލިމުން ހޭދަކުރަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އިސްރާފުކުރުން ބޮޑު މަހެއް ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި، މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މިކަމުގައި އެކަކު އަނެކަކު ވާދަކޮށް ހެދުމަކީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ އާދައެއް ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކެއުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ގިނަ އެއްޗިއްސަކީ އުކާލާ އެއްޗެހި ކަމަށާއި، މިއީ ޝައިތާނީ އަމަލެއް ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާފު ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ގެއްލުން ސިއްހީގޮތުންނާއި، މާލީގޮތުން މުޖްތަމައަށް ފޯރާނެ ކަމެއް. ރޯދައަކީ، ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ އަޅުކަމެކެވެ. ރޯދައިން މި މަގްސަދު ހާސިލު ކުރެވޭނީ، އިސްރާފު ކުރުމާ ދުރުހެލިވެގެން. ތިން އިރުގެ ކޮއްތު ދެއިރަށް ބަދަލުވުމުން، ރަމަޟާންމަހުގައި ޚަރަދުތައް ކުޑަވާން ޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތާނގައި ކާއެތިކޮޅަކަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް މިލިޔަން މުސްލިމުންގެ ހާލާމެދު ވިސްނާލައި، އިސްރާފު ކުރެވޭބައި އެމީހުންނަށްޓަކައި ހޭދަކުރަމާ ހިނގާ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ބަލާ! އެކަލޭގެފާނު ރޯދަ ވީއްލަވާފައިވަނީ ކަދުރުކޮޅަކުން. ކަދުރުކޮޅެއް ލިބިވަޑައި ނުގެންފި ނަމަ، ފެންފޮދަކުން. ކަދުރާއި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަކެތި. ކީރިތި ރަސޫލާ ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން، ކެއުމާއި ބުއިމުގެ ކަންތައްތައް އިސްރާފު ނުވާގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާލެވިދާނެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

އެހެންކަމުން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ ކެއުމާއި، ބުއިމާއި، ޚަރަދުކުރުމުގައި އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުނުކުރުމަށާއި، އިތުރުވާ ތަކެތި އުކާނުލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ