ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 21:22
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނުތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އަލީ ސަބްރީ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނުތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އަލީ ސަބްރީ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި
ނިއުސް ފަރސްޓް
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
ލަންކާއިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަންޖެހޭ: އަލީ ސަބްރީ
މިއަހަރު ލަންކާގެ ގްރޮސް ޑެޓް ސަރވިސިންގ 7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރޭ
އިދިކޮޅުން އަދިވެސް ގޮވާލަމުންދަނީ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށް
ލަންކާއިން ދައްކަންޖެހޭ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ދަރަނި މި ޖުލައި މަހަށް ހަމަވާނެ

މިޖުލައި މަހު ހަމަވާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަންޖެހޭކަމަށް އެންމެފަހުން ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވި އަލީ ސަބްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލަންކާގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަބްރީ ވަނީ, ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހަމަވަމުންދާ ދަރަނިތައް ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ދަރަނި މި ޖުލައި މަހަށް ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި, އިގުތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް މި ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލީ ސަބްރީ ވަނީ މިދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެހީ ލިބޭތޯ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)އަށް ވެސް ދާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވޯރލްޑް ބޭންކާއި އޭޑީބީގެ އެހީވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއެހީތައް ބޭނުންނަމަ ގައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ބޭނުންވާކަމަށާއި މި ހަމަޖެހުން ނެތްނަމަ މަޝްވަރާތައް ކުރަން ދާނީ ކޮންބައެއްތީ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅުން އަދިވެސް ގޮވާލަމުންދަނީ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށެވެ.

މިމޭރުމުން އަލީ ސަބްރީ ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނުތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އިސްތިއުފާ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންނެވިތޯ އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދީފައި މިވަނީ ލަންކާއަށް އެހީވުމަށް އައިއެމްއެފްއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ މުއްދަތު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މިހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު, ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކޮށް ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ އަނދަވަޅުން އަރައިގަންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގެން ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އިދިކޮޅުން ވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ. މިހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް އިސްތިއުފާދެއްވި ފަހުންނެވެ.

ލަންކާގެ ފޮރިން ރިޒަރވް ހުސްވެ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ވެއްޓެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ބޮޑެތި ދަރަނިތަން އަދާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް ކައިރިވަމުންދާތީ ލަންކާގެ ސަރުކާރަށް ގޮތްހުސްވަމުންދާކަމަށް އެގައުމުގެ ހާލަތު ދިރާސާކުރަމުންދާ އެނަލިސްޓުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވީނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް އައި ލޮޅުމާއެކު އެގައުމުގެ އިގުތިސާދަށް ވަނީ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. އައިއެމްއެފް ފަދަ އިދާރާތަކުން އެހީ ބޭނުންވާނަމަ ލަންކާގެ ޕޮލިސީތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި, މި ބަދަލުތަކަކީ ކުރު މުއްދަތުގައި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިކުރުވާނެ ބަދަލުތަކަކަށްވީނަމަވެސް އިގުތިސާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހައި އާރާސްތު ކުރުމަށް މިބަދަލުތައް ގެނައުން މުހިންމުކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ.

ޖޭޕީ މޯގަން އެނަލިސްޓުން ވަނީ މިއަހަރު ލަންކާގެ ގްރޮސް ޑެޓް ސަރވިސިންގ 7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. މިހާރު ލަންކާގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެފިސިޓް ހުރީ 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެޅި އިރު ލަންކާގެ ފޮރިން ރިޒަރވް ހުރީ 2.31 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 10:56
ޏ
އަދީބުމެން ޔާމީނުމެން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދެމުން ދިޔައީ މިމޭރުމުން. ގައުމު ހާލާކުވިޔަސް ނުބަލާ. މިހާރުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މި ދައުލަތުން ސަން ސިޔާމަށް މިފަދަ ގެރެންޓީއެއް ދީފައިވޭ. އެހެން ނޫންތޯ.