ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 16:39
ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް އައު ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައި
ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް އައު ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ވަނީ ހުވާކޮށްފައި
ސްރީލަންކާ
ލަންކާ ކެބިނެޓަށް އައު 4 މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި
ކުރިން ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ ހުންނެވި ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައި ވަނީ އަލީ ސަބްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަގާމަށް ޖީ.އެލް. ޕެއިރިސް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ދިނޭޝް ގުނަވަރުދެނާ
އަލަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މިނިސްޓަރުންނަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައިވޭސް

ސްރީލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް އައު ހަތަރު މިނިސްޓަރުން އެގައުމުގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ކެބިނެޓުގެ ހަތަރު އައު މިނިސްޓަރުން ހުވާ ކުރައްވާފައި މިވަނީ އެގައުމުގެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އަލަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މިނިސްޓަރުންނަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ, އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައިވޭސްއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ ހުންނެވި ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައި ވަނީ އަލީ ސަބްރީއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަގާމަށް ޖީ.އެލް. ޕެއިރިސް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ދިނޭޝް ގުނަވަރުދެނާއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައިވޭސްގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ޖޯންސަން ފަރނަންޑޯއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުން އިސްތިއުފާދެއްވިނަމަވެސް ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު އެގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެ, އާންމު ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް