ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 17:32
ލީ ކަރޗަންގ އަދި ޝީ ޖިންޕިންގ
ލީ ކަރޗަންގ އަދި ޝީ ޖިންޕިންގ
ޓައިވާން ނިއުސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޗައިނާއިން ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސުލްހަގާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނީ އެގައުމަށް ފެންނަގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެފި
 
އީޔޫ އިން ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުންނާ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކުމުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް ނުދިނުމަށް އެދިފައި
 
އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް، ޝީ ޗިންޕިންގ ވިދާޅުވި
 
އެގައުމުން ސުލްހަޔަށް މަސައްކަތްކުރާނީ އެގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ލީ ކަރޗަންގވިދާޅުވި

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް ގެނަސް ސުލްހަ ގާއިމުކުރަން ޗައިނާއިން އެހީތެރިވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެގައުމުން އެކަން ކުރާނީ އެގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށް މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޗައިނާއަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. '

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ލީ ކަރޗަންގ އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ އީޔޫގެ ލީޑަރުންނާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ލީ ކަރޗަންގ ވަނީ އެގައުމުން ސުލްހަޔަށް މަސައްކަތްކުރާނީ އެގައުމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ސުލްހަޔަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް، ޝީ ޗިންޕިންގ ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް އިޝާރާތްކޮށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އީޔޫ އިން ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުންނާ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކުމުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާއިން ރަޝިއާއަށް ނުދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗާލްސް މިޝެލް ވަނީ ރަޝިއާއިން މިހާރު ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކަށް ޗައިނާއަށް ކަނު ލޮލެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް ޗައިނާގެ އެހީއަށް އީޔޫ އިން އެދިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކުމުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާއިން އެގައުމަށް ފޯރުކޯށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި ނަމަ ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ 'އަސްކަރީ ހަރަކާތަކީ' މުޅި ދުނިޔޭގެ ސުލްހަޔަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން ވެސް އެއްބަސްވާކަމަށް މިޝެލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ އެގައުމުން ރަޝިއާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް މިނިމުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާ އާއެކު ހަކަތަ، ވިޔަފާރި އަދި ސަލާމަތީ ގުޅުން އިތުރުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ފެށުމުގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ދެގައުމުގެ ދެމެދު 'ނޯ ލިމިޓް' ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕްވެސް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޫންކަމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
18%
27%
0%
0%
0%
55%
ކޮމެންޓް