ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 13:21
ބަލްމޯރަލުގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެހެން މައުރަޒެއް ރާނީ ބައްލަވާލައްވަނީ
ބަލްމޯރަލުގައި ބޭއްވި މިފަދަ އެހެން މައުރަޒެއް ރާނީ ބައްލަވާލައްވަނީ
ހެލޯ މެގަޒިން
ރާނީގެ ހެދުންކޮޅުތައް ދައްކާލާ މައުރަޒެއް
ރާނީގެ ހެދުންކޮޅުތަކާއިއެކު 4 މަހަށް ދެމިގެންދާ މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި
 
މި މައުރަޒުގައި ރާނީގެ ބޭފުޅުން ކުޑައިރު ކުޅުއްވަން ގެންގުޅުއްވި ކާރުކޮޅުތައްވެސް ބަހައްޓާފައިވޭ

ލަންޑަންގައި ހުންނަ ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ބަލްމޯރަލް ގަނޑުވަރުގައި އެކަމަނާ ތުރުކުރެއްވި ބައެއް ހެދުންތަކާއި، ބޭފުޅުން ކުޑައިރު ގެންގުޅުއްވި ކުޅޭ ކާރުކޮޅުތައް ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ ޕްލަޓިނަމް ޖުބްލީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ މައުރަޒެކެވެ.

މި މައުރަޒުގައި ސޭމޮން ސްކޫލްގެ ނަމުގައި، ޖޯސެޕް ރަސަނޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އާޓިސްޓަކު ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ސޭމޮން މަސް އައިނެއް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރި ފަރުމާއެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެ ހަދާފައިވަނީ 250 ބިއްލޫރިކޮޅު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މީގެ ބޭނުމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވައިލްޑް ސޭމޮންއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އާޓެކެވެ. މި އާޓް ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ގްލާސްގޯގައި ބޭއްވި އދ ގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެސް ކޮޕް26 ގައި ވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

"ފްރޮމް ދި ރިވަރ ޓު ރޯޔަލްސް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި މައުރަޒު ކުރިއަަށްދާނީ މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
25%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް