ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:07
ލުނބޯ
ލުނބޯ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ލުނބޮލުގެ އަގު ބޮޑުވުން
ލުނބޯގެ އަގު ހައިރާންވާހާ މައްޗަށް
 
ފިހާރަތަކުން ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެނީ 170 ރުފިޔާއަށް
 
ރޯދަ މަހަށްވެސް ލުނބޯ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް
 
މާރުކޭޓުން ލުނބޯ ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ އެންމެ ދަށްވެގެން 100 ރުފިޔާއަށް

ބާޒާރުގައި ލުނބޮލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ލުނބޯ އިމްޕޯޓުކުރަމުން އަންނަނީ އިންޑިޔާ އަދި ލަންކާ ފަދަ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެގައުމުތަކުން މިހާރު ކުރިމަތިލަމުންދަނީ ހޫނު މޫސުމާއި ކަމުން އެގައުމުތަކުގައި ލުނބޮލުގެ ސަޕްލައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުންވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުތަކުގައިވެސް ލުނބޮލުގެ އަގު ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައިވެސް ލުނބޮލުގެ އަގު ވަރަސް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖެއަށް ލުނބޯ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތަކުން ރާއްޖެ އެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ވަނީ ލުނބޯ މިހާރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ލިބޭ އެތިކޮޅުވެސް ލިބެނީ ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުނިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެމީހުންނަށްވެސް ލުނބޯ ލިބުން ވަރަށް ދަތި ކަމަށެވެ. އަދި ރޯދައަށްވެސް ލުނބޯ ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިކޮޅުން މި ވިއްކަނީ 130 ރުފިޔާއަށް ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް. އެއްވެސް ވަރަކަށް ލުނބޮލެއް ނުލިބޭ.
މާރުކޭޓުން ވާހަކަދެއްކި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލުނބޯ ލިބޭ އަގު ބޮޑުވިނަމަވެސް މާރުކޭޓުގެ ބައެއް ގޮޅިތަކުން 100 ރުފިޔާއަށް ލުނބޯ ވިއްކަމުންދެއެވެ. މާރުކޭޓުން ވާހަކަދެއްކި އިތުރު ވިޔަފާރިވެރިއަކުވެސް ވަނީ އެމީހުންނަށްވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ލުނބޯ ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހާރު އެގޮޅީގައި ވިއްކަން ހުރި ލުނބޮލަކީ ލަންކާއިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ލުނބޯކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ލުނބޯ ކޭހެއްގެ އަގަކީވެސް 1،000 ވަރަކަށް ރުފިޔާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ލުނބޯ ކޭހެއް ހޯދަންވެސް ދަތިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ ލަންކާގެ އެއްޗެއް. ލުނބޯ ކޭހެއް މިހާރު އުޅެނީ 1،000 އެއްހާ ރުފިޔާއަށް. ކޭހެއްވެސް ނުލިބިފައި އޮންނަނީ
މާރުކޭޓުން ވާހަކަދެއްކި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

މާރުކޭޓުން ލުނބޯ ކިލޯއެއް އެންމެ ބޮޑުވެގެން 150 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދާއިރު، މާލެ ތެރޭގެ ފިހާރަތަކުން ލުނބޯ ކިލޯއެއް ވިއްކަމުންދަނީ 170 ރުފިޔާއަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މުޅި ލޯކަލް މާރުކޭޓުވެސް ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ރޯދަ މަސް ފެށެން ވާއިރަށް މާރުކޭޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މާރުކޭޓޫން ވާހަކަދެއްކި މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް ތަކެތި ލިބެމުންދާކަމަށާއި، ލުނބޯ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭކަން އެމީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 12:21
ވިޔަފާރިވެރިޔާ
އެއްޗިހި އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކިޔަސް އަގު ކުޑަކުރަން އަންގަން ކެރޭނެ ސަރުކާރު އިދާރާއެއް ނެއް.