ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:27
ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ހެންވޭރު ބައިކެނޑިގޭ މަރިޔަމް ނަޒާހާ
ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ހެންވޭރު ބައިކެނޑިގޭ މަރިޔަމް ނަޒާހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަރިޔަމް ނަޒާހާގެ މައްސަލަ
ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ނަޒާހާ: ވަޅި އިސް ކުރެވުނީ އައިސްދާނެ ހަމަލާއެއްގެ ބިރުގައި
 
މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ނަޒާހާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި
 
ނަޒާހާގެ ފަރާތުން 3 ދިފާއެއް ނެގި
 
މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ 31 މެއި 2015 ގައި

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ, ހެންވޭރު ބައިކެނޑިގޭ މަރިޔަމް ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ނަޒާހާގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމުން ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ފުރަތަމަ ނިންމެވީ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. ސަބަބަކީ ނަޒާހާގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށައެޅީ މައްސަލަ ނިންމިތާ 6 އަހަރާއި، 1 މަހާއި 5 ދުވަސް ފަހުން 5 ޖުލައި 2021 ގައި ކަމަށްވާތީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނަޒާހާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއެކު، އިޖުރާއީ ގޮތުން އަޑުއެހުން ބާއްވައި، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހުު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ނަޒާހާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލު ނިޔާހަތު ވަނީ އިސްތިއުނާފު ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން 5 ނުކުތާއެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

  1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމީ، ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ދިފާއުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށްކަން
  2. ހައިކޯޓުގެ ޝަރީއަތް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މަރިޔަމް ނަޒާހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގެ އަދަބަށް ލުއި ދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާ، މަރުގެ ދައުވާ އުފުލުނު މި މައްސަލައިގައި އެ އުސޫލުން ހައިކޯޓުން އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން
  3. މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ނަގާފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިއިރު، އެ ހެކިން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުނުކޮށް ނަޒާހާ ޝަރީއަތުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް އެކަނި ބުރަވެ، އެއީ އޭނާ ވެފައިވާ އިއުތިރާފެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ ސައްޙަ އަދި ހަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އިއުތިރާފެއްކަންވެސް ކަށަވަރު ނުކޮށް ޝަރީއަތުން މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން
  4. ނަޒާހާއަކީ ހަސަން ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ގެވެށި އަނިޔާ ލިބެމުންދިޔަ ފަރާތެއްކަމާއި، ދިގު މުއްދަތެއްގައި އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތް ނުވެވި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން
  5. ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުކަމަށްވެފައި، މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ނިންމެވިއިރު، ޙާދިސާ ހިނގިއިރު އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ދިވެހިިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު އުވާލެވި، 2014 ވަނަ އަހަރު އައު ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަކަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިފައިވީއިރު، އޭގެ ދަށުން ނަޒާހާއަށް ލިބެންޖެހޭ ލުއި ލިބިދީފައިނުވާކަން

ނަޒާހާގެ ވަކީލު ވަނީ ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ވާހަކަވެސް ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޙާދިސާ ހިނގީ 22 ޖޫން 2010 ގައި ކަމަށާއި، އެ ދުވަހު ނަޒާހާއާއި ސުވާލު ކުރެވި އޭނާގެ ތަހުގީގު ބަޔާނެއް ނެގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ކޯޓުގައި ނަޒާހާ ހަނު ހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ބަޔާނުގައި ސޮއި ކުރިއިރު އޭނާ ހުރީ އެފަދަ ބަޔާނެއް ކިޔައި، ދެނެގަތުމުގެ ނަފްސާނީ ޤާބިލުކަމެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނަޒާހާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މާނަ އޮޅޭ ގޮތެއް ގިނަ އިބާރަތްތަކެއް ބަޔާނުގައި ހުރިކަމަށާއި، ބަޔާނުގައި ހުރި އެއްޗެއް ފަހުމު ނުވާކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ފަހުން ކޯޓުގައިވެސް ބުނެފައިވާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޒާހާ ވަނީ އެ ޙާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ޝާހިދު އޭނާއަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅި ކަމަށާއި، އޭނާއާ ދިމާވުމުން އަނިޔާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަބަދުވެސް ޝާހިދު އައުމަށްފަހު އޭނާއަށް އަނިޔާކުރާތީ އެކަން އޭނާގެ ސިކުނޑީގައިވެސް އިންކަން ނަޒާހާ ވަނީ ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނަޒާހާއަށް އެ ދުވަހު ތަކުރާރުކޮށް ގުޅާ ގުޅާ ފޯނު ނުނެގުމުން، ހަސަން ޝާހިދު ދެން އަންނާނެ ކަމަށާއި، އައިސް އަނިޔާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނާނެ ވަގުތަކަށް ނަޒާހާ ބިރުވެތިވެ، އެ ދުވަހު އޭނާ އައިސްގެން ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނަޒާހާއަށް ނޭނގިފައި ހުރެވުނުކަމަށް ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވޭ، އަނިޔާކުރަން އަންނާނެ ކަމަށާއި، ޝާހިދު އަންނަ ގޮތަށް އަނިޔާކުރަން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހޯދާނެކަމަށާއި، އެއީ އަބަދުވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް އޭނާގެ އަމަލުތައް ތަކުރާރުވަމުން އަންނާތީ، އެއީ ނަޒާހާއަށް ދުރާލާ ވިސްނުނު ވިސްނުމެއް،
ނަޒާހާގެ ވަކީލު

ނަޒާހާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭރުވެސް ނަޒާހާއަށް ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ލަކުނުތައްވެސް ހުއްޓެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ ލަކުނުތައް އޭނާގެ ގާތް މީހުންނަށްވެސް ފެނިފައިވާކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ޝާހިދުއަށް ވަޅިން ޙަމަލާދިނީ އެ ބިރުވެރިކަމުގެ މަތީގައި ސެލްފް ޑިފެންސްގައިކަން ދަށު ކޯޓުގައި ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ބުނިކަންވެސް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭރުވެސް ވަޅި އިސްކުރެވުނީ އެ ޙާލަތުގައިކަމަށް ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަޒާހާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވީ އިއުތިރާފަކީ އޭނާއަށް ޙަމަލާ ދެވުނުކަމަށް ބުނެ ވެފައިވާ އިއުތިރާފެކެވެ. ވަކީލު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ އޭނާ ގެންގުޅުނު ވަޅި ޝާހިދުގެ ގަޔަށް ހެރުނުކަމަށް ވީ އިއުތިރާފެކެވެ. ނަމަވެސް ޝާހިދު މަރާލުމުގެ ޤަސްދެއް ނަޒާހާގެ ކިބައިގައި ނެތްކަމަށާއި، އަދި ޝާހިދަށް ވަޅިން ޙަމަލާ ދެވުނު ޙާލަތަކީ އެތަކެއް ހަގީގަތްތަކެއް އެއާ ގުޅިފައިވާ ޙާލަތެއްކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގެ ހަގީގަތަށް ވާސިލުވުމަށް ދަށު ކޯޓުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށްވެސް ވަކީލު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަޒާހާގެ ފަރާތުން 3 ދިފާއެއް ނެގި ނަމަވެސް، ދަށު ކޯޓުން އެކަމަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް، މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޒާހާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޝާހިދުގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެންމެންވެސް ބުނެފައިވަނީ ޤިސާސްވެސް މަރުގެ ދިޔަވެސް ބޭނުން ނުވާކަން ކަމަށެވެ. އެ މުޅި އާއިލާއަށްވެސް ނަޒާހާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާގެ ކަންކަން އެނގޭކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކީލު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޤިސާސް ނުހިފޭ ޙާލަތުގައި ކަނޑައެޅޭ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގެ ތައުޒީރީ އަދަބަކީ، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ލުއި ދެވިގެން ދާނެ އަދަބެކެވެ. މި ޙާލަތަށް ބަލާއިރުވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމަށް ލުއި ދެވެން އޮތްކަން ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި އެ ޙާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތިންވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ބަޔާންތަކުގައި ގިނަގުނަ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، އެ ހެކިން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޝަރީއަތުން ބުރަވެފައި އޮތީ މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ބަޔާންތަކަށްކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވަކީލު ވަނީ ބައެއް ފުށުއެރުންތަކަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. މި ފުށުއެރުންތަކަކީ މައްސަލައިގެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލު ވުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޙާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުގެ އޮފިސަރަކު ނަޒާހާގެ ގެއަށް ޗިޓެއް ޙަވާލު ކުރުމަށް އައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓު އޮފިސަރު އައީ ޝާހިދުއާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ކޮން އިޖުރާއަތެއްގެ ދަށުން ހިނގި ކަމެއްކަންވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ނޭނގޭކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް އެނގިގެން ދަނީ މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުވާކަން ކަމަށްވެސް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ބާކީ އޮތް 2 ނުކުތާއަށް ވާހަކަ ދެއްކުން ވަނީ އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާންއާއި، ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫންއާއި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްއާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
17%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
31 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 16:54
ކަނބުލޮ
ސެލްފް ޑިފެންސްގައި ފަހަތުން ދުވެ ގޮސް ވަޅިޖެހީ. ދެމީހުން އުޅުނީ ދެ ގެއެއްގަ........