ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:32
ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ރައްޔިތުން 10 ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަރަންޓާއި ނުލައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ލަންކާގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް
ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ރައްޔިތުން 10 ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަރަންޓާއި ނުލައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު އިރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ލަންކާގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް
ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވުން
ދުވަހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަރަންޓާއި ނުލައި ހޭދަކުރަން ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިއްޖެ
ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ލަންކާގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
ސަރުކާރުން އޯޑަރުކޮށްފައިވާ 37،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ޝިޕްމަންޓަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 52 މިލިއަން ރުޕީސް ލަންކާ ސަރުކާރަށް ވަނީ ނުދެއްކިފައި

ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ރައްޔިތުން 10 ގަޑި އިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ކަރަންޓާއި ނުލައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު މިގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ވަނީ ތެޔޮ އިގުތިސާދީކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މިހާ ގިނައިރު ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ހުންނަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން އޯޑަރުކޮށްފައިވާ 37،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ޝިޕްމަންޓަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 52 މިލިއަން ރުޕީސް ސަރުކާރަށް ނުދެއްކުމުން ކަމަށްވެސް ލަންކާގައި ކަރަންޓު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ ބޭރު ފައިސާ ހުސްވެ، ގައުމަށް ވަނީ ތެޔޮ ގަންނަން ހަރަދު ނުކުރެވި، ގައުމުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލި، ތެލުގެ ސަޕްލައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިހާރު ގައުމަށް ދިމާވެފައި މިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައި ގަތުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް)ގެ އެހީތެރކަމަށް އެދެން ނިންމާފައެވެ.

މިހާރު ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައި މިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެގައުމުގެ އިގުތިސާދަށް މިހާބޮޑު ލޮޅުމެއް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން ރިޒާވް ވަނީ 70 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ފެށުނު އިރު، ފޮރިން ރިޒަރވް 2.31 ބިލިއަން ރުފީސް އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް