ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 20:39
އައްޑޫ ބޮޑު މަގު
އައްޑޫ ބޮޑު މަގު
ޓްވީޓަރ
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރުން
6 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް
 
ތަހުގީގު ނިންމައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ދީފައިވޭ
 
މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 59 އަހަރުގެ މީހެއް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް މާރޗް 23 ވަނަ ދުވަހު ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މާރޗް 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން, ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެކު، ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ، ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާ ގުޅޭ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމަށާއި ކުއްޖާއަށް ބޭނުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރަމުންދާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް, އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި އެ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަކުރުމާއި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދައި، އިތުރު ފަރާތެއް މި މައްސަލާގައި ޝާމިލުވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުލުހުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭގޮތުން، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ތަހުގީގު ޓީމުގެ ފަރާތުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިއްސާކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުޑަކުދިންނާމެދު ހިންގޭ އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަކީ ސީރިއަސް އަދި އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ، ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ކްރައިމްސް އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޚާއްސަ ތަހުގީގު ޓީމަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
75%
13%
13%
ކޮމެންޓް