ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 16:34
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ރާއްޖެ އެމްވީ
މޫސާ ނާޝިދުގެ ހަނދާންތައް
މޫސާ ނާޝިދުގެ ހަނދަންތައް: މިއަދު ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ނަމަ
 
މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބޭތީ އުފާވޭ

ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ބާރެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރަމުން ދަނީ ހުރިހާ ކުޅިވަރުތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ. އެކަން ކުރީގެ ކުޅިވަރުގެ ލެޖެންޑުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވެރިން އެކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާގެ ދުވަސްވަރު ޗެމްޕިއަން އެވެ.

އޭރުގެ ހަނދާންތައް އާކުރައްވަމުން މޫސަ ގުޅުވާލެއްވީވެސް މިއަދުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާއެވެ. އެފުރުޞަތުތައް ލިބުނު ނަމަ އޭރު ހޯއްދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކާމިޔާބީތައް ސިފަކުރެއްވިއެވެ. މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ކުޅުއްވި ދުވަސްވަރުގެ މާހައުލާއި, ކުޅެން އުޅުނު ހާލަތު ހަނދާނަށް އަންނަކަމަށެވެ. މޫސަ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިމިވަނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއްކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ދެރަނުވާކަމަށާއި, އޭގެ ޒާތުގައި ހިތްހަމަޖެހުން އިހުސާސްކުރެއްވޭކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފުރުޞަތު ލިބުނުނަމައޭ، އެހެން ހިތަށް އަރާ ވަރަށްބޮޑަށް. މިހާރުދެން ސަރުކާރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް އިންވެސްޓްކޮށްފި ކުޅިވަރަށް. އެހެންވީމަ އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބުނު ފުރުޞަތެއް މިހާރުގެ ޖީލަށް ލިބިގެން ދިޔައީތީ ހިތްހަމަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެފުރުޞަތު ލިބުނުނަމަހީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު ރާއްޖެއަށް އިތުރު ވަނަތަކެއް، މަތީ ވަނަތަކެއް އޭރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެވުނު މެޑަލްތަކަށްވުރެ އަދި ކުލަ ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީސް
މޫސާ ނާޝިދު

މޫސަ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހިޔާލުތަކެއް އުއްމީދުތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކުދިންނަށް އެފުރުޞަތު ލިބިގެންދާތީ އުފާވެރިކަންވެސް އިހުސާސްކުރެއްވޭކަމަށެވެ. އޭރުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދާނުގައި ހުންނަ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އޭރު އޮންނަ ގާތް އެކުވެރި ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާން ހުންނަ ކަމަށެވެ. ބެޑްމިންޓަން ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް އޭރު އެއްކޮށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިން ފެނުމުން މިހާރުވެސް ހިތަށް ފިނިކަންލިބި, ހިތްހަމަޖެހުން އިހުސާސްކުރެއްވޭކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މޫސަ ފާހަގަކުރެއްވީ އޭރު ދަނޑުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓްތަކަށް ނިކުންނަމުން ދިޔައިރު މޫސަމެންގެ ސީނިއަރ ލެވެލްއެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރަމުން ދިޔަ ކުޅުންތެރިން ދިން ނަސޭހަތްތަކެވެ. ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިންނާ ވަރަށް ކައިރިން ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމާއި, ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން ދިން އެކިއެކި ނަސޭހަތް އެއީ އަބަދުވެސް ކަންފަތުގައި ދައުރުވެވޭވޭ ހުންނަ އެއްޗެއްކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އޭރުގެ ތަރިންކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް, ސައްޔިދު އަލީ ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ނަން މޫސަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެބޭފުޅުންނާ ދިމާވެ, އެކިޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރެއްވުމުން މިހާރުވެސް ޚާއްޞަ އުފަލެއް އިހުސާސްކުރެއްވޭކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ނިކުތް އިރު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޝަހުޞިއްޔަތެއް އެއީ އަބުޖީ. ވަރަށްގިނަ ފަހަރު ވަރަށްގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބައެއްފަހަރު ކުޑަކޮށް ކަންފަތުގައި ހިފާލާފަވެސް ބައެއް އެއްޗިހި ބުނެލާނެ. ވަރަށް ހަނދާންހުރޭ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް.
މޫސާ ނާޝިދު

މޫސަ ވިދާޅުވީ އޭރުއެއްކޮށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނާއި, އެއްކޮށް އުޅެވުނު މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މީހުން މިހާރުވެސް ފެނިލީމަ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އިހުސާސްކުރެއްވޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 22:30
ށަރިޕެ
ހުސް ދޮގު އެކީ ކުޅުނު އެކަކާވެސް ތިބުނާ ގުޅުމެއް ނޯވެ. ޢަމިއްލަ އެދުމުގެ އައްޕަ
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 15:37
ޒަމްލާޤް
އެކަން އިންގިހުރެ 1998 ގައި މުބާރާތަށް ނުގޮސް ފިލީ…މި ވާހަކަ ކިޔާލަ ދީބަލަ…