ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 05:54
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު މަސްއޫދު
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު މަސްއޫދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމ
ތަހުޤީޤީ ދާއިރާ ކޯހުގެ 10 ބެޗް ކޮލެޖުން ހިންގަން ޖެހޭނެ: ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މަސްއޫދު
 
ކޮންމެ ބެޗެއްގައި ގާތްގަޑަށް 30 ފަރާތް ބައިވެރި ކުރަން ޖެހޭނެ

އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރުންނަކީ ޑިޕްލޮމާ ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަވާއިދު ބުނާއިރު އެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ތަހުޤީޤީ ދާއިރާއަށް 10 ބެޗް ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު މަސްއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަސްއޫދު ވިދާޅުވީ މިގޮތުން ކޮންމެ ބެޗެއްގައި ތިރީހަކަށް ފަރާތް ބައިވެރި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކާ ކޮލެޖުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވއެވެ.  

މަސްއޫދު ވިދާޅުވީ ކުޅުއްދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫގައި ވެސް ޑިޕްލޮމާ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ދާއިރާއަށް އަޒާމުކޮށްގެން ވެސް އެކި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކޮލެޖްގެ ފޯކަސް ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަސްއޫދު ވިދާޅުވީ ކޮލެޖްގެ ފޯކަސް ހުންނާނީ މުޅި ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރ އަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮލެޖްގައި ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިން ތިބެން ޖެހޭއިރު އެކަން ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ވެސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ ފުލުހުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބެލިނަމަވެސް ކިޔަވައިދެއްވަން ފުލުހުން ތިބޭނެ ކަމަށެވެ،

މީގެ އިތުރުްން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވެސް ބައެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކާއެކު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަސްއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްއޫދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތަހުޤީޤީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި މެއި މަހު އިމިގްރޭޝަނަށް ވެސް އިތުރު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ތަމްރީނުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަސްއޫދު ވިދާޅުވީ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ އަމާޒަކީ މިހާރުކުރިޔަށް ގެންދާ ޓްރެއިންގތަކުގައި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ފުލުހުން ޚިދުމަތްދޭނެ ގޮތް ތަނަވެސް ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމަށްވާއިރު އެ ތަމްރީނަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.  

މީގެއިތުރުން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދަނީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި މިހާރު ފޯރުކޮށްދޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ޒަމާނީ ގޮތަށް ބައްޓަންވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކަމަށް މަސްއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް