އައްޑޫ ސިޓީ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 22:43
އިންޑިޔާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން
އިންޑިޔާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިންޑިޔާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އިންޑިޔާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި
 
އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ފަސޭހަތައް ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދާނެ
 
އިންޑިޔާގެ ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓްވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނެޓްވޯރކާއި އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ނޮލެޖް ނެޓްވޯރކާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ހިމެނޭ

މުހިއްމު 2 އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިޔާއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކަކީ, އެއްގައުމުގެ ވެކްސިނޭޝަން ސެޓްފިކެޓްތައް އަނެއް ގައުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނެޓްވޯރކާއި އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް ނޮލެޖް ނެޓްވޯރކާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ވެލްފއަރއާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވުނު ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓާގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއެކު ދިވެހިންނަށް އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ސޭފް ވެބްސައިޓް (www.covidsafe.gov.mv) މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ޑިޖިޓަލް ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓާއި، އިންޑިޔާގެ ކޮވިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް އަނެއް ގައުމުން ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ)އާ، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް އިންފޮރމެޓިކްސް ސެންޓަރ (އެން.އައި.ސީ)އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު ޕިއަރިންގ އެގްރިމެންޓަކީ މި ދެ މުއައްސަސާގެ މެދުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނެޓްވޯރކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް ނޮލެޖް ނެޓްވޯކް އާ ދެމެދު ރަސްމީކޮށް ގުޅުން ގާއިމްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އިންޑިއާގެ ސަރްދާރް ވައްލަބާއީ ޕަޓޭލް ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ޖައިޝަންކަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއި މެދު ދޮގު ހަދާ ފަދައިން ޚާރިޖީ ކަންކަމުގައި ދޮގު ހެދުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި ވާނެ - ޑރ. ޑީޑީ
ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްއަށް އެދުނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ބުނެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެ
ބޮސްނިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިންގި ގަތުލުއާއްމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަސް ހުއްޓިފައި
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ