ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 17:28
ބ. ތުޅާދޫގައި ހެދެމުންދާ ކަދުރު ރުއްތައް
ބ. ތުޅާދޫގައި ހެދެމުންދާ ކަދުރު ރުއްތައް
އަމްނާ އިމާދު
ބ. ތުޅާދޫގައި ކަދުރު ރުއްތަކެއް
ޗާލު ކަދުރު ރުއްތަކުން ތުޅާދޫއަށް ފެހިކަމާއި އާރޯކަން
އެސަރަހައްދު ޕާކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
އެއީ ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދުނު ދަނޑެއް
200ށްވުރެ ގިނަ ކަދުރު ރުއް އެބަހުރި

ޖަޒީރާވަންތަކޮށް އުފެދިފައިވާ ކުދި ރަށްތަކަކީ ފެހިކަން ގަދަ ރީތި ރަށްތަކަކެވެ. ގިނަ ރަށްރަށުގެ މަލަމަތިން ބޮޑެތި ދިއްގާގަހާއި، ރުއްތައް ވަރަށް ގިނައިން ފެނެއެވެ. ރަށުގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދެނީ މިގަސްތަކުންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވެސް ދާދި އެއްގޮތަކަށް އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް ބ. އަތޮޅު ތުޅާދޫގެ އިރުމަތީފަޅި ވަރަށް ތަފާތެވެ. ރަށުގެ ބޭރުން ބަލާއިރު، ފެންނަނީ ކަދުރު ރުއްތަކެކެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެއެވެ.

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އަބަދުވެސް އަޑުއަހަމުން އައީ ރާއްޖޭގައި ކަދުރު ނުހެއްދޭ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަދުރު ރުއްތަކެއް ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، މިއީ މުޅިން ހަގީގަތް ނޫންކަން ހާމަވަގެން މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރުއްތައް ހެދިފައިވަނީ އެރަށުގެ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑުގައެވެ. ދޭތެރެއަކުން އެސަރައްދުގައި އަލިފާން ރޯކޮށް ކުނި އަންދާ ކަމަށް ވެސް އެރަށުގެ މީހުން ބުނެއެވެ. މި ރުއްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ބުނީ އެއީ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އުކާލާ ގާކުނޑިތައް އަޅާ ސަރަހައްދު ކަމަށެވެ.

އެރަށުގެ މީހުންނަކަށް ކަދުރު ރުއްތައް ހެދުނު ސަބަބެއް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު ބޮޑަށް ބެލެވެނީ މޫދާ ގާތް ސަރަހައްދަކަށްވެފައި، ކުނި އުކުމުގެ ތެރޭގައި ކަދުރު އޮށް ހުރުމުން ހެދުނީ ކަމަށެވެ. އެއީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ވެސް ގިނަ ދިވެހިން ކަދުރު ކެއުމަށްފަހު ޖެހޭ ތަނަކަށް ކަދުރުގެ އޮށް އެއްލާލާތީއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ކަދުރު ރުށްތައް- އިފްހާމް ރަޝާދު

މިއަދު އެރަށުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ކަދުރު ރުއްތައް ހެދިފައިވާ ސަރަހައްދު މަގުބޫލުވެފައިވަނީ ކަދުރު ޕާކުގެ ގޮތުގައެވެ. ގުދުރަތުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑެއް ނަމަވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދަނޑުތައް ވަރަށް ބަލަހައްޓައެވެ. ގެއްލުން ލިބޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް އެކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ ވެސް ވިސްނުން ހުރީ 200ށްވުރެ ގިނަ ކަދުރު ރުއް ހިމާޔަތްކޮށް އެސަރަހައްދު ޕާކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށެވެ.

ކަދުރު ޕާކު މިހާރު ވަނީ ފޮޓޯ ނެގުމަށް މަޝްހޫރު މަންޒިލަކަށް - އިފްހާމް ރަޝާދު

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކަދުރު ރުށްތަކަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ގޮތަށް އެސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާނެއެވެ. އޭރުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެސަރަހައްދުގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވާނެއެވެ. މިހާރު ވެސް ކަދުރު ޕާކު މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ރަހުމަތްތެރިންނާއި، ލޯބިވެރިންނާއި އަދި އާއިލާތަކުގެ އެއްވުންތައް ބާއްވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ސައިތައް ބާއްވާއިރު، އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި، އަދިވެސް އެހެނިހެން ކުދި ހަފްލާތައް މި ޕާކުގައި ބާއްވައެވެ.

ކަދުރު ޕާކުގައި ސައި ހަދާފައި - އަމްނާ އިމާދު

ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ކުދިން އެސަރަހައްދަށް ގޮސް ގިޓާ ކުޅުމާއި، އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެރަށު މީހުން ބުނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ރަމަޟާން މަހަށްވުމާއެކު މިހާރު ވެސް ގިނަ މާހެފުންތައް ބާއްވައެވެ. އަދި ރޯދަ ވީއްލުންތައް ބޭއްވުމަށް މިހާރުއްސުރެ ރާވަމުންދާކަމަށް އެރަށުގެ ބައެއް ޒުވާނުން ބުނެއެވެ.

ކަދުރު ޕާކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މަސްފެންގަނޑުތައް ދަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުން - އިފްހާމް ރަޝާދު

ކަދުރު ޕާކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު ހުރީ ޖޯލިފަތިތައް ބަހައްޓާފައެވެ. މަސްފެންގަނޑުތައް ވެސް ހަދާފައިވެއެވެ. ޖެހިގެން މޫދު އޮންނައިރު، ފިނި ވައިޖެހެއެވެ. އެސަހައްދުގެ މޫދަކީ މާބޮޑަށް ރާޅު ނަގާ ދިމާއެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް އޮއެވަރު މަޑެވެ. އެހެންކަމުން އެދިމާއަށް ރާޅު އެރުމުގެ ބިރެއް ނެތެވެ. ކިތަންމެ ހޫނު ދުވަހެއް ނަމަވެސް ކަދުރު ޕާކަށް ފިނި ވައިރޯޅި ޖެހެއެވެ.

ކަދުރު ރުއްތައް އެރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެ ވެސް ބަލަހައްޓާ- އަމްނާ އިމާދު

އެހެންކަމުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ކަދުރު ޕާކުގެ ވެފައިވަނީ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޚާއްސަވެފައިވާއިރު، ޗުއްޓީއަކަށް އެ ރަށަށް ދާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކަދުރު ޕާކަށް ޒިޔާރަތް ނުކޮށް އެރަށުން ފައިބާކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް