ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 23:28
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހަފްލާގެ ތެރެއިން
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލުން އެހީވުން
އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް ބީއެމްއެލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
2021 ވަނަ އަހަރު "އާކް" އަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ
 
މިއަހަރު އެހީވެފައިވަނީ ''ހެލްޕް އަ ފެމިލީ" ޕްރޮގްރާމް އަށް

"މޮމްސް" ޖަމިއްޔާ އިން ހިންގާ ''ހެލްޕް އަ ފެމިލީ" ޕްރޮގްރާމް އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގައި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް މޮމްސް އިން ހިންގާ ''ހެލްޕް އަ ފެމިލީ" ޕްރޮގްރާމް އަށް ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅިގެން މޮމްސް އިން ބުނީ މި އެހީތެރިކަމާއެކު މޮމްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ދަތި 100 އާއިލާއަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި އެކި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި ދީލަތި އެހީއަށްޓަކައި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މި އެހީއާއެކު އާއިލާތަކާއި މުޖުތަމައަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ.
މަމްސް

ބީއެމްއެލުން 2021 ވަނަ އަހަރު، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ރަމަޟާން މަހު އެހީތެރިވުމަށް އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އަށް ވަނީ 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ބޭންކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް 200،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 14 ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ 300 އާއިލާއެއްގެ 500 ކުދިންނަށް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް