ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 12:06
މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަސް މާރުކޭޓް ތަރައްގީކުރުން
މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާއިރު، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ގެނެވިފައިވޭ: ކައުންސިލް
 
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވިސްނުމަކީ މަސްމާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނައުން
 
ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ
 
ކުދިމަހަށް ޚާއްސަކޮށް 10 އަށްޓެއް އަލުން ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ

މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާއިރު، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު މަރާމާތު ނުކޮށް އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ އެތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މަސްމާރުކޭޓަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްއަށިތައް ތަޅައި އަލުން ރާނައި އަށީގެ އެތެރެ ފައިބަރުކޮށް ބޭރުގައި މުށިޖެހުމާއި، ކުދިމަހަށް ޚާއްސަކޮށް 10 އަށްޓެއް އަލުން ރޭނުމާއި، ހުރިހާ އަށްޓެއްގައި ނަންބަރު ޖެހުމާއި، ތަނބުތައް މަރާމާތުކޮށް ފައިބަރުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްވިއްކާ ސަރަހައްދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި މިހާރު ވަނީ ކުލަވެސް ލެވިފައެވެ. މަސްމާރުކޭޓަށް ކަރަންޓު ވަޔަރު އަލުން އަޅައި ލެޑް ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި، މާރުކޭޓުގެ ފެންޑާގައި މުށި ޖެހުން ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މަސް މާރުކޭޓަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ވުމުން އެތަން ވީހާވެސް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެތަން މަރަމާތު ކުރަމުންދަނީ ދާއިމީ މާރުކޭޓު އެޅެންދެން ވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ މަސްމާރުކޭޓުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުމަށެވެ.

މަސްމާރުކޭޓު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާއިރު ޒަމާނީ މަސްމާރުކޭޓެއް އެޅުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވިސްނުމަކީ މަސްމާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް، ޒަމާނީ ރީތި އިމާރާތެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް