ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 12:37
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޕުޓިންއަކީ 'ވޯރ ކްރިމިނަލް' އެއް، އޭނާގެ ކުށްތައް އައިސީސީން ބަލަން ޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ސެނެޓް
 
އެމެރިކާގެ އިތުރުން ކެނެޑާއިންވެސް ވަނީ ރަޝިއާގެ މި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް މިމައްސަލަ އައިސީސީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކުން ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަށް ސަލަމާތް ނުވެވޭނެ ކަމަށް ސެނެޓުން ބުނޭ
 
ޕުޓިންގެ ކުށްތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އިން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަކީ 'ވޯރ ކްރިމިނަލް' އެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާގެ ކުށްތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައިސީސީ) އިން ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ރިޕަބްލިކަންސް އާއި ޑިމޮކްރަޓުންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުކަން ބޮޑު އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތު މިކަމަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ސެނެޓުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ރިޕަބްލިކަން ސެނެޓަރ ލިންޑްސީ ގްރަހަމްއެވެ. މި މައްސަލައަށް ސެނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ތާއިދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، އެ މެމްބަރުންވަނީ އައިސީސީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުންވެސް ޕުޓިންއާއި ރަޝިއާގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް އެކަންތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލަން ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ސެނެޓުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، ޗަކް ޝުމަރ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންމިދާ އަމަލުތަކުން ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަށް ސަލަމާތް ނުވެވޭނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރަޓުން އަދި ރިޕަބްލިކަންސް ގުޅިގެން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނަޓަށް ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ސެނެޓުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި ޔޫކްރެއިން-އެމެރިކަން ކޮންގްރެސް މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއަރ ސްޕަރޓްޒް ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އެގައުމަށް އެހީވުމަށް އަސްކަރީ އަދި އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އިތުރުން ކެނެޑާއިންވެސް ވަނީ ރަޝިއާގެ މި އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް މިމައްސަލަ އައިސީސީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވެސް ވަނީ ޕުޓިންގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް އެއީ ވޯރ ކްރައިމްސްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ބުނަމުން އަންނަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގަމުން ދަނީ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިން 'ޑިމިލިޓަރައިޒް' އަދި 'ޑިނާޒިފައި' ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމެއް ނެތް އެމެރިކާގެ 'ޕަޕެޓެއް' ކަމަށްވެސް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމާޒު ހުރީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް ހިފުމަށެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު ދަނީ ކިއެވްއަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ.

މިއީ 1945 ގެ ފަހުން ޔޫރަޕުގައި މިފަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރިއަށްދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް