ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 14:56
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މާބޮޑުތަން މަދެއްނުވޭ: ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު
 
ފިނިމޫސުން ނިމުނު ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މާބޮޑަށް ދަށެއް ނުވާނެ
 
ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 5000ށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރޭ
 
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް ރާއްޖެއަށް 7000ށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވޭ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މާބޮޑުތަން މަދުނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހީމް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިޔުގައި އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ, ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މާބޮޑުތަން ދަށްނުވާކަމަށާއި، ފާއިތު ހަފުތާ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް ރާއްޖެއަށް 7000ށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 5000ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ, ޔޫރަޕުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދަދުތައް ގޯހެއް ނޫން. ރަޝިޔާ ނުލާވެސް 5000ށްވުރެ މަތީގަ މިއުޅެނީ. އިއްޔެވެސް އަދަދު ރަނގަޅު. އެއީ ބޮޑު ދުވަސް. ހޮނިހިރު އާދިއްތަ ދެ ދުވަހު ވެސް 7000ށްވުރެ މަތީގަ. އެހެންވީމަ އަދަދުތައް ގޯހެއް ނޫން. ރަޝިޔާގެ 700 ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުލާވެސް މިހާރު ނޯރމަލް ޑޭގަ 5000، ބޮޑު ދުވަސް 7000ގަ އުޅެނީ. އަދަދުތައް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.
އެމްއޭސީއެލްގެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހީމް ހުސައިން

އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ފިނިމޫސުން 31 މާޗްގައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މާބޮޑަށް ދަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ނިމުމާއެކު ޔޫރަޕްގެ ޝެޑިއުލްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން-ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރލައިން، އެއިރޯފްލޮޓްގެ ދަތުރުތައް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އެކަމާގުޅިގެން ރަޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ބޮޑު މާކެޓަކަށްވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް