ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 07:04
ބީއެމްއެލް އިން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކުރުން
ބީއެމްއެލް އިން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކުރުން
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކުރުން
ބީއެމްއެލް އިން 20 ރަށަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފި
 
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 170ށް ވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާ ކޮށްފައިވޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 20 ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރު 34 މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފެއެެވެ.

މި އެހީއާއެކު، ބޭންކުގެ މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 170ށް ވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާ ކުރެވި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް ފެށީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ ވީލްޗެއަރގެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވީލްޗެއަރއެއް ހަދިޔާކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ކަމަށާއި މި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތާމެދު ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވީލްޗެއަރގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެއްފަދައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެމީހަކު އިހްތިޔާރުކުރާ ފަދަ އުފެއްދުންތެރި އަމިއްލަ މިނިވަން ދިރުއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދާނެ ކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ ކުރަމުންދާއިރު އެއީ ލިބޭ ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ބޭންކުން 2017 ވަނަ އަހަރު ފެށި ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވެފައިވާ އަދި އަމިއްލައަށް މިފަދަ ވީލްޗެއަރ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވީލްޗެއަރ އެއް ހަދިޔާ ކުރުމެވެ. ބޭންކުން އަންނަނީ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ބޭންކުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސޭބިލިޓީސް ގެ 'ހެލްތީ ޕީޑަބްލިއުޑީސް ޕްރޮގްރާމް' ހިންގުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަން އަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް