ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 20:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުވާލައްވައިފި
 
ކޮވިޑް-19 އަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޖީ އާއި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެ
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެވޭނެ
 
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން

މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާން ކުރި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ދިވެހިންނަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ތަހައްމަލްކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތައް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ނުކުިރާ އެއްވެސް އާއިލާއެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިންވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮވިޑް ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އެނދު މަތި ކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން މަދުކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރަށް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކުރަމުން އައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާގެ މަތިން، މިއަދުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި ދެން އަމަލުކުރަމުންދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރައްވާނެކަން ރައީސް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން، ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު ކުރަމުން އައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފާގެ މަތިން، މިއަދުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނައި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ދެން ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޢާންމު ކުރައްވާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، ކޮވިޑުގެ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ފެތުރެނީ ކޮވިޑް ޖައްސާ ކޮން ބާވަތެއްގެ ވައިރަހެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް، ގަވާއިދުން ޖެނެޓިކް ސީކުއެންސް ޓެސްޓުތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްވެސް މިހާރުވަނީ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަދިވެސް ބަލަމުން އަންނަނީ ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ބަލީގެ ހާލަތު ނުރައްކާތެރިވާފަދަ އައު ބާވަތެއްގެ ވައިރަހެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ކުރިމަގުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޖީ އާއި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 10:09
ހެއްރަބެ
ކޮވިޑް ޑްރާމާ ނިމުމަކަށް ގެންނާންވީތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް!!! ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރަސްމީކޮށް އުވިގެން ދިއުމުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް މޮނީޓަރިންގް އަށް ލުމުގެެ ކުޅިގަނޑުވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ހީކުރަން!!!
ގުޅުންހުރި