ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:01
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެންއެސްއޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި
 
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ލަނޑުދަނޑިއެއް ހިމެނޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގުޅިގެން ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފިއެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައެވެ.

ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއާޕަރސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކަމަނާވަނީ ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި، މިސަރަޙައްދުގެ ސުލްޙައާއި، ސަލާމަތާއި، ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާއި، އެ ކަންކަމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ މައްޗަށް އެ ކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.

މޮރިޝަސްއަކީ ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ އެންކްލޭވްގެ އައު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްއަކީ އިންޑިޔާއާއި ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ގުޅުމެކެވެ. ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ލަނޑުދަނޑިއަކީ ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން, ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން, މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކޮށް ރާވައިގެން ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް
މާލޭ މީހަކަށް ނުވުމުން، މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ނުލުމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭ، އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، އުތީމު މަހާރަދުން ހޯއްދަވައިދެއްވި މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން: ރައީސް
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟