ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2022 | ބުދަ 11:34
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ އަވަހަށް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ޖެހޭ: ޝީ ޖިންޕިންގް
 
ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ފައިސާގެ ނިޒާމަށާއި ހަކަތައިގެ ސަޕްލައި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
 
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ
 
ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޗައިނާ، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ

ޔޫރަޕުގައި ހަނގުރާމައިގެ އަލިފާންގަނޑު ރޯވަމުންދާ މަންޒަރުބަލަން ފަސޭހަނޫން ކަމަށާއި ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ އަވަހަށް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން އަދި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އޯލަފް ޝޮލްޒް އާއެކު ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނާއި ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޗައިނާ، ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މިހާރުގެ ހަލާތާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވިޔަ ނުދީ ހައްލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށް ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޝީ ޖިންޕިނގް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝީ ޖިންޕިންގް ވަނީ ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ފައިސާގެ ނިޒާމަށާއި ހަކަތައިގެ ސަޕްލައި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާމެދު ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ޗައިނާ އާއި ރަޝީއާ އާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ޗައިނާއިން ކުއްވެރިއެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ރަޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމަށްވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް