ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 18:15
އަމަލް ދާބައުލް އޭނާ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ކާރު ދުއްވަނީ
އަމަލް ދާބައުލް އޭނާ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ކާރު ދުއްވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޓެކްސީކުރާ އަމަލް
އާއިލާގެ ޚަރަދުބަަރަދު ބަލަހައްޓަނީ ޓެކްސީކޮށްގެން
 
އަމަލްގެ ދަރިން އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވޭ
 
ޓެކްސީކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާ
 
އަމަލް ދާބައުލް ޓެކްސީކުރަން ފެށީ މީގެ 7 އަހަރު ކުރިން

ލުބުނާންގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަމަލް ދާބައުލް އޭނާ ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ކާރު ދުއްވަނީ ބެއިރޫތުގައެވެ. އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭނާއާއި އޭނާގެ 2 އަންހެން ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންކަން ފުއްދައިދިނުމަށެވެ.

46 އަހަރުގެ އަމަލް ބުނެފައިވަނި އާދައިގެ މަތިން އޭނާގެ ދުވަސް ފަށަނީ ހެނދުނު ކަމަށެވެ. އަދި ދުވަހުގެ މެންދުރު ވަގުތު އެންމެ ޓްރެފިކް ބޮޑުވާ ގަޑީގައި އަނބުރާ ގެއަށް ގޮސް ކައްކައި, ކައިގެން އަރާމުކޮށްލުމަށްފަހު އަނބުރާ ކާރަށް އަރާކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސީ ކުރުމުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރާކަމަށެވެ.

އަހަރެން ފުރަތަމަ ޓެކްސީ ކުރަން ފެށީމަ ބައެއް މީހުން ތިބީ ހަގީގަތުގަވެސް އަންތަރީސް ވެފައި. މިހާރު މިއީ އާންމުކަމެއް.
އަމަލް ދާބައުލް

ފުރަތަމަ މިއީ އާ ކަމަކަށް ވިޔަސް މިހާރު މީހުން މިކަމަށް ހޭނިއްޖެކަމަށް އަމަލް ބުންނެވެ. އަދި އަންހެން ޑްރައިވަރަކަށް ވުމުން އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކި ކަހަލަ ޚިޔާލު އަދި ކޮމެންޓް އަންނަކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަމަލް ޓެކްސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަނީ މީގެ 7 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އަދި މިއީ ބޭނުން ގަޑިއެއްގައި ގެއަށް ގޮސް ދަރިންނާއެކު ވަހުތު ހޭދަކޮށްލައި، ދަރިންނާއި އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަމަލް ދާބައުލް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ކައިރީގައި - ރޮއިޓާރސް

ޓެކްސީކުރާއިރު މަގުމަތިން ލިބޭ ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން, ދަތުރުފަތުރަށް ޚާއްސަ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވެސް އަމަލް ދަތުރުތައް ނަގައެވެ. އަދި ލުބުނާންގެ ނާޒުކު ހާލަތު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެސް އަމަލް ދަތުރުކުރަނީ އަދި ޚިދުމަތްދެނީ ހިނިތުންވުމާއެކުގައެވެ.

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ކުޑަ ލާރިކޮޅެއް ނަގަން ވެސް އުނދަގޫވޭ. ހަމަ މިއާއެކު ފަސިންޖަރުންނަށް ލާރި ދިނުމުގައި ވެސް އުނދަގޫތަކެއް ހުރޭ.
އަމަލް ދާބައުލް

އަމަލްގެ 2 އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން ސައިކޮލޮޖީ ކިޔަވަމުން އަންނަ އާމިރާ ހައްވި ބުނީ, އޭނާގެ މަންމަ ކުރާ މަސައްކަތާދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މަންމައެއް ލިބުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށާއި، ޔުނިވަރސިޓީން ގެއަށް, އަދި ގެއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް މަންމައާއެކު ދިއުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއްކަމަށެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި އަމަލް ދަތުރުކޮށްދިން އަންހެން ދެ ފަސިންޖަރަކު ތިބީ އެމީހުންގެ ދަތުރު އަންހެނަކު ކޮށްދިނީތީ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެފައެވެ. އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ އަންހެން ޑްރައިވަރަކާއެކު ދަތުރު ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން އިހުސާސްވާ ކަމަށެވެ.

ބަރލިންއަށް ނިސްބަވްތާ 27 އަހަރުގެ އިސަބެލް ބުނެފައިވަނީ, ލުބުނާނާއި އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
80%
10%
10%
0%
0%
ކޮމެންޓް