ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 19:05
ބީއެމްއެލުން ބާރުއަޅަނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނޭޝަލް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ބީއެމްއެލުން ބާރުއަޅަނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނޭޝަލް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ބީއެމްއެލް
ޓީޓީ ފޮނުވުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން
އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ޓީޓީ ފޮނުވުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް
 
ޓީޓީގެ ޗާޖު ކަނޑަންވީ އެކައުންޓް ހިޔާރު ކުރެވުން އަދި ޓީޓީ ޕްރޮސެސްވުމުން އައު ފޯމެޓެއްގައި ކޮންފަމޭޝަން ރިސީޕްޓެއް ލިބޭނެ
 
ޓީޓީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ
 
ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ގިނަ ޑޮކިއުމަންޓް އެޓޭޗްކުރެވޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރ(ޓީޓީ) ފޮނުވުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރ(ޓީޓީ) ފޮނުވުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރ ޚިދުމަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަަކަކީ ގިނަ ޑޮކިއުމަންޓް އެޓޭޗްކުރެވުން، ޓީޓީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން، ޓީޓީގެ ޗާޖު ކަނޑަންވީ އެކައުންޓް ހިޔާރު ކުރެވުން އަދި ޓީޓީ ޕްރޮސެސްވުމުން އައު ފޯމެޓެއްގައި ކޮންފަމޭޝަން ރިސީޓެއް ލިބުމެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ 1 އޭޕްރީލް 2022ން ފެށިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފަރ ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުމަށް ބޭންކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކުން ބާރުއަޅަނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނޭޝަލް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް