ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 18:38
އުރީދޫއިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫއިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ
ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކުރުން
އުރީދޫއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާކުރަނީ
 
ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި، އުރީދޫއިން ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ވަނީ ސަރުކާރަށް 2،500،000.00 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައި
 
އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ 167 ހެލްތު ސެންޓަރާއި ހެލްތު ޕޯސްޓް ތަަކަށް މި ކިޓްތައް ހަދިޔާކުރާނެ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ރާާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް, މުހިންމު ހެލްތު ކިޓްތަކެއް ހަދިޔާކުރުމަށް އެކުންްްފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ 167 ހެލްތު ސެންޓަރާއި ހެލްތު ޕޯސްޓްތަަކަށް މި ކިޓްތައް ހަދިޔާކުރާކަަަން ހާމަކޮށްފަައި ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މިސްޓަރ ޚާލިދު އަލް-ހަމާދީއާއި ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަަަލުން ބޭއްވެވި ޚާއްސަ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައެވެ.

މި ބަައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް އުރީދޫއާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސްްްް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްްްފަައެވެ. ސްޓެތެސްކޯޕް، ޑިޖިޓަލް ސްފިގްމާނޯމީޓަރ، ޕަލްސް އޮކްސިމީޓަރ، އޮޓޮސްކޯޕް، ޑިޖިޓަލް ތަރމޯމީޓަރ އަދި ނެބިއުލައިޒަރ މެޝިން ފަދަ ސިއްހީ ފަރުވާއަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު އާލާތްތައް ހިމެނޭހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މި ކިޓްތައް މިއަހަރު ކުރީކޮޅުގައި ހެލްތު ސެންޓަަރުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫއަކީ އދ.ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ 3 ވަނަަ ލަނޑުދަނޑި ("ގްލޯބަލް ގޯލްސް") ކަމަށް ވާ "ގުޑް ހެލްތު އެންޑް ވެލްބީންގް" ހާސިލްކުުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ގާއިމްކުރުމަަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ރެކްރިއޭޝަނަލް ކްލަބްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ގިނަ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސަރކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މުޖުތަމައު އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޭއްވޭ އުރީދޫ ކަލަރރަންއަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓްް ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

2018 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫއިން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން, ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ އިތުރުން އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރާއި، އެންމެ ފަހުގެ ނެވިގޭޝަން އަދި މުވާސަލާތީ ނިޒާމު ހަރުކޮށްފައިވާ ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން މުޖުތަމައުއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތައް ގުޅުވާލަދީ، އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އޮންލައިން ތައުލީމާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ވަނީ އުރީދޫއިން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އާލާތްތަކާއި ސާމާނު ހޯދުމަށް އުރީދޫ ގްރޫޕާއި ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަނީ 2،500،000.00 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މުޖުތަމައު ތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އުރީދޫއަކީ ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި، ޑިޖިޓަލް ޒަރީއާތައް މެދުވެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވާލަދޭ، މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ގާތް ބައިވެރިއެކެވެ. ޑެންގީ، ހިމަބިހި ފަދަ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ އެހީގައި, ބަލިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް