ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 19:13
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް, ޔުމްނާ މައުމޫން
މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް, ޔުމްނާ މައުމޫން
ރައީސް އޮފީސް
ރަށްރަށުގެ ތާރީޚު ހޯދުން
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚު ހޯދައި، މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ގޮވާލައްވައިފި
 
އަތޮޅާއި ރަށްރަށާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރަންޖެހޭ
 
ދިވެހީންގެ ސަގާފަތް ތަޖުރިބާކުރުމަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަންފެށުމަކީ މިއަދު ދެކޭ ފަތުރުވެރިކަން
 
ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ މުހިންމުކަން އަދުގެ ޖީލުތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުން މުހިންމު

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކީ މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ރަށެއް ކަމަށާއި، އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚު ހޯދައި މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް, ޔުމްނާ މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ, ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ދިގު އަދި މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ގައުމެއް ކަމަށާއި، ކާބަފައިންގެ ކިބައިން ވާރުތަވެގެން އައިސްފައިވާ އާދަކާދަތަކާއި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހެކިތައް މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ދިވެހި ތާރީޚު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަކީ ދުވަސްވީ ލިޔުންތަކާއި، ތަންތަނާއި, އިސް ރަށްވެހިންގެ ވާހަކަތަކުން ތާރީޚީ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އެ މައުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް, ދިވެހީންގެ ޙަޟާރަތާއި ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ދަސްކޮށް އެކަމުން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ މުހިންމުކަން އަދުގެ ޖީލުތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އެކަމަނާ އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ, ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުމާ ދުރު، އެކަހެރި ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ގެސްޓް ހައުސް ޓުއަރިޒަމާއެކު އެކަން ބަދަލުވެ، ރަށްރަށަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަން ފެށި ނަމަވެސް، ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެންވެސް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި، ތާރީޚާއި، ތަރިކަ ވަނީ އެ ފަތުރުވެރިންގެ ތަޖުރިބާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނި ކަމަށެވެ. އަލަށް ފެށުނު ހޯމްސްޓޭ ޓުއަރިޒަމާއި، ދާދި ފަހުން ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޔޮޓު ރެލީ ފަދަ ހަރަކާތްތަކާއެކު މިކަން ބަދަލުވާންފަށާފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އޮޅުންފިލުވައި، ރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން ބަލައި، ދިވެހީންގެ ސަގާފަތް ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް, ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނން ފެށުމަކީ މިއަދު ދެކޭ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް އެއިން އިގުތިސާދީ އެތައް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނަފާ ހޯދިފައިނެތް އެތައް ގޮތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް, ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅާއި ރަށާއި އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެސް ކުރުން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ, ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކީވެސް، އަދި ކޮންމެ ރަށަކީވެސް ޝައުގުވެރިކުރުވަނިވި މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ރަށެއްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚު ހޯދައި އެއްކޮށް, ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޒަމާނީ މަންސަތަކުގައި އެ މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅާއި ރަށްރަށާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފު ކުރުމާއި، އިސް ރަށްވެހިންގެ ފުށުން ރަށުގެ ތާރީޚާއި، ޒަމާންވީ ފޯކުލޯރު އޮޅުންފިލުވައި ރައްކާކުރުމަކީ ކުރުން މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތަކީ ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އާރުކާޓީންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނެ ލޯކަލް ގައިޑުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް