ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:37
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
ޓްރެވަލް ތަކާފުލް
ޓްރެވަލް ތަކާފުލްގެ ހިދުމަތަށް "ކޮވިޑް-19 ކަވަރ" އިތުރުކޮށްފި
 
"ޓްރެވަލް ތަކާފުލް" އަކީ ދަތުރުމަތީގައި ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކަށް ލުއިކަން ހޯދައިދޭ ޕްލޭނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ އަޔާދީ ތަކާފުލްއިން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޓްރެވަލް ތަކާފުލްގެ ހިދުމަތަށް "ކޮވިޑް-19 ކަވަރ" އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ފުދޭނެހެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޓްރެވަލް ތަކާފުލްއަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް ކަވަރ"ގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ހިމަނާފައިވާ "ކޮވިޑް ކަވަރ"އިން ބަދަލު ލިބޭ މުހިންމު ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ދަތުރު ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވެގެން އައިސޮލޭޓް ވާން ޖެހިއްޖެނަމަ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ދާ ހަރަދު، ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން އިމަރޖެންސީ ސިއްހީ ފަރުވާ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ދާ ހަރަދު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބެން ނެތް ތަނެއްގައި ދަތުވެރިޔާ ހުންނަ ހާލަތެއްގައި، މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަންގެ ހިދުމަތަށްވެސް ޓްރެވަލް ތަކާފުލްގެ "ކޮވިޑް ކަވަރ" ތެރެއިން ބަދަލު ލިބެއެވެ.

މިިހާރުވެސް ދަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ޓްރެވަލް ތަކާފުލް" އަކީ ދަތުރުމަތީގައި ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކަށް ލުއިކަން ހޯދައިދޭ ޕްލޭނެކެެވެ. އެގޮތުން ފައިސާއާއި އަގުބޮޑު މުދާ އަދި ޕާސްޕޯޓް ފަަދަ މުހިންމު ލިޔެ ކިޔުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުުމާއި ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ފަރުވާތަކަށް މިޕްލޭނުން ކަވަރޭޖް ޔަގީންކޮށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު މިއިތުރުވި "ކޮވިޑް ކަވަރ" އާއި އެކު މިޕްލޭން ވެގެންދާނީ، ނިއު ނޯމަލްގެ ތެރެއިން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އަދިވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން ހަނދުމަކޮށްދޭ ޕްލޭނަކަށެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގައި ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިދުވަސްވަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ތައާރަފުކޮށްފައިވާ މިކަވަރގެ ރައްކާތެރިކަން ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޔާދީ އިން ބުންޏެވެ.

މައިއެލައިޑް.އެމްވީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެވަލް ތަކާފުލްގެ ހިދުމަތް ވަގުތުން ހޯދޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު 1600 ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް