ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 00:26
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ކޮވިޑް-19ގެ އައު އުސޫލު
ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ ހާލަތުގައި، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި
 
ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން، ރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ

ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ ހާލަތުގައި, ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އާންމުކޮށްފައިވާ, "މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު"ގައި ބުނެފައިވަނީ, ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން, ރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި, ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ރަށުގައި ހުންނަ ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާގުޅިގެން, ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާއި, ރަށުން ފުރާ މީހުން، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއި އެކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އާންމުކުރާ އެންގުންތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ރަށުގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި, ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން, ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ގައިޑްލައިންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާއި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ:

  • ގައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތަށް، ރަށުތެރޭގައި މާސްކް އެޅުން ތަންފީޒުކުރުން.
  • މީހުން އެއްވެގެން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.
  • ފިހާރަ، ރެސްޓޯރެންޓް، ހޮޓާ/ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނާއި، އާންމު ޚިދުމަތްތައްދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން ދަތުރުކުރުމާގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އެއިރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ލުމާއި، ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭއިރު ދޭންޖެހޭ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދިނުންވެސް އުސޫލުގައި ހިމެނެއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން ގޭގައި އެކަހެރިވުމާއި ކަރަންޓީނުވުމުގައި, ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެހީތެރިކަންދިނުމާއި، މިގޮތަށް މީހުން އެކަހެރިވެފައި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުވެފައިވާ ގެތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގޭގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރެވޭ ގައިޑްލައިންތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން, އުސޫލުގައި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ރަށު ލެވެލްގެ ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލުމާއި ޓާސްކްފޯސްގެ މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާއި މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން މި އުސޫލުގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް