ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 18:08
ވޭމަންޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ވޭމަންޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް - ވޭމަންޑޫ
އިޖުތިމާއީ ވިލުންވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
 
"ހަފުތާ ރެސް" 4 ދުވަހަށް ވޭމަންޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
މައްސަލަތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން، އާންމުންނާއި ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ
 
އެއްބައެއްވަންތަކަން ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެކުވެރި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ

އަމާންކަމާއި އިޖުތިމާއީ ވިލުންވެރިކަން ގާއިމްކުރުމަށް ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްސެންޓަރ ގުޅިގެން ތ. ވޭމަންޑޫގައި ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި, ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ, އަމާންކަމާއި އިޖުތިމާއީ ވިލުންވެރިކަން ގާއިމްކުރުމަށް ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޮޅުވާލުމާއި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް އެންމެން ވެސް ސަމާލުވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި, މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނީ, ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި، އިޖުތިމާއި ބަދަހިކަމާއި ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓާއި އެ ސެންޓަރުން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ހަފުތާ ރެސް 23 ފެބްރުއަރީ 2022ން ފެށިގެން ވޭމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ހަތަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ވޭމަންޑޫގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި, އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިސްވެރިންނަށާއި، ޓީޗަރުންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނަށާއި، ޒުވާނުންނަށާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ތ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރަށްތަކުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނީ އެން.ސީ.ޓީ.ސީގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިންނާއި، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީންނާއި، މޯލްޑިވިއަން ރެޑްކްރެސެންޓުންނާއި އަދި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުންނެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދާ ބެހޭގޮތުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ބުނީ, މުޖުތަމައުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބައެއްވަންތަކަން ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެކުވެރި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދީ، މުޖްތަމައުގައި ހުންނަ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން އާންމުންނާއި، ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ބާއްވާ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކާއި، އާއިލީ ހަވީރަކާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

ވޭމަންޑޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސްއާ ގުޅިގެން, ކުޑަކުދިން ގެންގުޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ސެޝަނެއްވެސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބާއްވާނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތިމަރަފުށީގެ މުދައްރިސުންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

ހަފުތާ ރެސް ޕްރޮގްރާމަކީ، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއީ މި ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ހިންގޭ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ. މިއަހަރު ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް