ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 23:06
241 ކޮމެޓީގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
241 ކޮމެޓީގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގގެ ނުރައްކާ
ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގގެ ނުރައްކަލުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ކިލަނބުވެފައި: ޝަމާލް
 
އިންޑިއާއާއި ލަންކާގެ އިތުރުންވެސް ގައުމުތައް ގުޅިގެން އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން
 
މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް
 
ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ތުރެޓްތައް ވަރަށް ގިނަ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ އިންސާނުންގެ ވަގުފާރިއާ ކަނޑުފޭރުމާއި ކްރޮސް ބޯޑަރ ޓެރަރިޒަމާއި، ޚާއްސަކޮށް ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގގެ ނުރައްކަލުން ކިލަނބުވެފައިކަމަށް, ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ, މިޒަމާނުގައި ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެމައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އިންސާނުންގެ ވަގުފާރިއާ، ކަނޑުފޭރުމާއި، ކްރޮސް ބޯޑަރ ޓެރަރިޒަމާއި، ޚާއްސަކޮށް ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، މިމައްސަލަތަކާއެކު އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކިލަނބުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ, މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މިހާރު ވެސް ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، ވަރަށް ވަރުގަދަ ނެޓްވޯރކެއް ގާއިމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާއި ލަންކާގެ އިތުރުންވެސް ގައުމުތައް ގުޅިގެން އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް, ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުމަތީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން އެއްބަޔަކު ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްކަލާއި ގެއްލުން ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަމާލް ވަނީ އިންޑިއާގެ ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއާއި، އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 760 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

މިހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް 700 ކިލޯގްރާމްގެ ޑްރަގް ވަނީ އަތުލައިގަނެފަ. މިއޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަމުންދަނީ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން. އޭގެ ތެރޭގަ، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާ، އިންޓެލިޖެންސް ޝެއަރ ކުރުމާ، އަގަށް ބަލާލައިރު މިއީ އެތައް ސަތޭކަ ޑޮލަރެއް. އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ތެރޭގަ ޓްރާންސިޓް ކުރަމުންދާ ޑްރަގަކީ ރާއްޖެއަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކުރާ، ސްރީލަންކާއަށް ކުރާ. މިހެންގޮސް މިސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ފެތުރިގެންދާ ބެހިގެންދާ ޑްރަގް. މިހައި ނުރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި މި ސަލާމަތްތެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. މިހާރު ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ނެޓްވޯރކެއް އުފެދިފައި.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް

760 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުގެންފައިވަނީ 13 ފެބްރުއަރީ 2022ގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހަޝިޝްއާއި، މެތަފެޓަމިން އަދި ހެރޮއިން ހިމެނޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު 2،000 ކްރޯރްއަށް އަރައެވެ. އެއީ 265,366,919.26 (ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނަވާރަ) ޑޮލަރެވެ. މިތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ އެއްވެސް މީހަކު ނެތި އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނު ކާގޯ ބޯޓަކުންނެވެ. މިތަކެތީގެ ތެރޭގައި 529 ކިލޯގެ ހަޝިޝްއާއި، 234 ކިލޯގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީގެ ކްރިސްޓަލް މެތަފެޓަމިން އަދި ހެރޮއިން ހުރި ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންޓި ޑްރަގް އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި, އިންޑިއަން ނޭވީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރާކަމަށް ލިބުނު އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. މިފަދައިން ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސްތަކަށް ބިނާކޮށް އެ ބިއުރޯއިން ގެންދަނީ މިފަދަ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އޮފިޝަލުން ބުނީ, އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އެމީހުން ބޯޓު ދޫކޮށްލާފައި ފިލީ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ފިލީ އެހެން ބޯޓަކަށް އަރައިގެން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޑިއަން ނޭވީން ވަނީ އަރަބި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައެވެ. އެފަހަރު 300 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވެއެވެ. މިތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު 398 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް