ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 11:24
ސ.ފޭދޫގައި 'މާމަ ކާފަ ޕާކު' ހުޅުވުން
ސ.ފޭދޫގައި 'މާމަ ކާފަ ޕާކު' ހުޅުވުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ސ.ފޭދޫގައި 'މާމަ ކާފަ ޕާކު' ހުޅުވައިފި
 
މި ޕާކުގައި އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވޭ
 
މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 60 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން އެރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސ.ފޭދޫގައި 'މާމަ ކާފަ ޕާކު' ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަގްސަދަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއަޅައި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްރަށްވެހިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް, ގުޅުން ބަދަހިކޮށް, އެއްބައިވަންތަ މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމެވެ. މި ޕާކުގައި ވަނީ ހިޔާވާނެ ގޮތަށް ބެންޗު ބަހައްޓައި ޕާކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެރަމް، ތާސް އަދި ރާޒުވާ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެހެން މޭޒާއި ގޮނޑި ބަހައްޓާފައެވެ. މި ސަރަަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ޗެކަޕް ފަދަ ހަރަކާތްތަކާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް މި ޕާކުގައި ހިންގުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާމަ ކާފަ ޕާކަކީ މާމަ އަދި ކާފަމެނަށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މާހައުލެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން ތަރައްގީ ކުރެވުނު ޕާކެކެވެ. އެރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް ހުޅުވުނު މި ޕާކާއެކު އުފާވެރި ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މާމާ މެންނާއި ކާފަމެން މި ޕާކުން ގިނައިން ފެނުންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިހާތަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 60 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް