ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 16:09
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން
ގިނަ ޑްރަގްތަކެއް އެތެރެކޮށް، ރަށަކަށް އެރުވުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންގޮސްފި، މިހާތަނަށް ހޯދިފައެއް ނުވޭ
 
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ހޯދިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް
 
އެތަކެތި ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އެރުވުމަށްފަހު އެތަނުން ގެންގޮސްފައިވޭ
 
1.3 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނަށް އަތުލައިގަނެވިފައިވޭ

ގިނަ ޑްރަގްތަކެއް ދާދި ފަހުންވެސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް، ރަށަކަށް އެރުވުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން, މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް, އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭފުޅުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ، 1.3 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނަށް އަތުލައިގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދާދި ފަހުންވެސް ބޮޑު އަދަދަކުން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެތި ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އެރުވުމަށްފަހު އެތަނުން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެތަކެތި މިހާތަނަށްވެސް ހޯދިފައިނުވާކަން ސީޕީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދާދި ފަހުންވެސް ވެއްޖެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ފަހުން އެނގުނީމަ އޭތި ނުހޯދިފައި ވަނީ، ފުދޭ ވަރަކަށް ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވެއްޖެ. ރާއްޖެއަށް، ކޮންމެސް ރަށަކަށް އަރުވާފައި އެ އެރުވިތަނުން ގެންގޮސްފައިވެއްޖެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުހައްމަދު ހަމީދު

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ހޯދިފައިވަނީ މަދު މިންވަރެއް ކަމަށެވެ. މި މުޅި ވިޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ މީހުންވެސް ތިބޭނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ އެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަތުލައިގަތް 314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލާފައެވެ. މި ނައްތާލެވުނު 314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅުން އަތުލައިގަނެވުނު 215 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އދ. މަހިބަދޫން އަތުލައިގަތް 107 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުން ކަނޑުމަގުން އެތަކެތި ގެނެސް ރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށްރަށަށް އެރުވުމަށްފަހު އެތަކެތި ގެންދާ މައްސަލަތައް މިފަހުންވެސް ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން އަތުލައިގަތް 215 ކިލޯ ޑްރަގް ފެނުނީވެސް ރ. ރާނބުގަލީ ކަށިކެޔޮ ގަސްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ގޯނިތަކަކުންކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އައިއޯއިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި "ފެށުން 2" ކިޔާ ލޯންޗެއްގައި މި ދެމީހުން ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ވަތް ވަގުތު, ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިސަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭރު ލޯންޗުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޓްރޯލް ހަންތަކާއި، ސެޓެލައިޓު ފޯނެއް ފެނިފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ރަށްތައްވެސް އޮފިސަރުން ވަނީ ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރ ބޮޑުފަރު ފިނޮޅުން ޕެޓްރޯލް ހުސްކުރި 20 ލީޓަރުގެ 63 ހަން ފެނިގެން އޮފިސަރުން އެމީހުންނާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ޖަވާބުގައި, އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި ދިއުމަށް ޓެސްޓު ދަތުރެއް ކުރަން ބޭނުންކުރި ހަންތަކެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވާކަންވެސް އޮފިސަރުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިސަރުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެ ދެމީހުން އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތި ރ. ރާނބުގަލީގައި ހުންނާނެކަމަށް ބުނެ އެތަކެތި ފުލުހުންނަށް ދެއްކިއެވެ. އެގޮތުން އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ އެމީހުން އެތަކެތި ހުންނާނެކަމަށް ބުނި ކަށިކެޔޮ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެތަނުން މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި 11 ގޯނި ފުލުހުން ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ ވަގުތީ ބަރުދަނުގައި 215 ކިލޯ ހުންނާނެކަންވެސް ފުލުހުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް