ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 11:53
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 241 ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
 
އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއެކު ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ލިބިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު
 
އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް 3 ކަމެއް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮތް

މެއި 6 ގެ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރި އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 241 ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްފިއެވެ.

ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފައިވަނީ، ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމާްި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ‘ސިއްރު’ ޖަހާފައި އޮތުމުންނެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު 45 ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއެކު ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ލިބިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުންދާތީ ޤަވާއިދުން ކޮމިޓީން އެކަންކަން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް 3 ކަމެއް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮތެވެ.

އެއީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޓީން ޚާއްސަ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެ ދިރާސާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި، އެޗްއާރްސީއެމުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާ ކުރުމާއި، މެއި 6 ގެ ހަމަލާގެ އިންކުއަރީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުު ކުރަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.

ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާސާގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ނިންމީ، ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އެރިޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓް ބެލުމަށްފަހު ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްގެން ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެޗްއާރްސީއެމުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް