ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 18:52
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް 241 ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ނިންމި
 
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ނިންމި
 
ބައެއް މުއައްސަސާތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމި

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް 241 ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާތައް ބެލުމަށް އެދިވަޑައިގެން 241 ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައިވަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މައްސަލަ ބޭރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ. ޣައްސާން ވިދާޅުވީ، މައްސަލައަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާއާ ފުށުއަރާކަމެއް ކަމަށެވެ. ޣައްސާންގެ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީން ތާއީދު ކުރެއްވީ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަހުމަދު އުޝާމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވިއެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރާނެ ގޮތާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް, މެމްބަރުންވަނީ ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވީ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީން ބެލުމަށެވެ. އަދި އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެވެސް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހަސަން ލަތީފް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މައްސަލަ ބަލާއިރު މިކަމުގައި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ބައެއް މުއައްސަސާތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފާއި، ފުލުހުންނާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަދި ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމިޓީގެ އިތުރުން, ކަސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަނާވެސް ބައްދަލު ކުރުމަށްވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި ދިރާސާއިން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ބެލުންވެސް މުހިންމު ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ، އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ތަކެއްޗަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި ކަމަށާއި، އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު, މިކަންކަމަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުން މުހިންމު ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުޝާމް ވަނީ، މި މައްސަލައަކީ 241 ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. މިއަށް ރައްދު ދެއްވައި، ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެކަން ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުމަކީ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.  

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކާތަކާއި، ރާއްޖެއާ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި އިންޑިއާގައި އުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް މިކަމުން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްވެސް ހިސާން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދާއރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޚާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ކޮމިޓީން ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ބަޔަކު ރާވައިގެން ކެމްޕެއިންކޮށްގެން ހިންގާ ހަރަކާތެއްކަމަށް މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ، އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ބަޔަކު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްވެސް އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

ގައުމީ ސަލާމަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފަންޑުކޮށްގެން ހިންގާނަމަ އެކަން ބެލުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ބޭނުމަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލުން ނޫން ކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ ބޭނުމަކީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް މިކަމުން އޮތް ނުރައްކާ ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ބޭރުކުރަން ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ އިހުމާލެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެހެން ގައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބުމުން ރާއްޖެއަށް އެކަމުން ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބައްދަލުވުން ތާވަލް ކުރެވިގެން ދިޔައީ މައްސަލައިގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުގައި ގައުމީ ސަލާމަށް ހުރި ނުރައްކަލާއި، މިކަމުން ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރާއި، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު, އަދި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެއަށް މިކަމުން ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގާ ގޮތާއި، އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް މި ސްޓޭޖްގައި މުހިންމު ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންނަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ ގައުމު ވިއްކާލާފައިތޯ ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައި، އެކަން ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް މުގައްރިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީ ނިންމަވާލައްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވި، ޖަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ލިބެމުންދާތީ، ޖަލުތައް ހިންގަމުންދާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް މިއަހަރަށް ގަސްދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް