ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:45
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ކަލާމް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ކަލާމް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
 
ކަލާމް އަކީ ލައިސެންސްޑް ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ހަސަން ކަލާމް އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކަލާމް އަކީ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް އަދި ބޭންކިންގ އިންޑަސްޓްރީ ގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ލައިސެންސްޑް ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރެކެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭންކާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށްފަހު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކަލާމް ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފަކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ކަލާމް ހުންނެވީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އިންޓެރިމް އިންޗާރޖް ގެ މަގާމުގައެވެ.

މި މަގާމަށް ކަލާމް އައްޔަންކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކަށް ފުރިހަމައަށް ފެތޭ ގޮތަށް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރާއިރު، އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަލާމަށް ލިބިލައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާފަދަ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމާމެދު ފުރިހަމަ އިތުރުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާާއި މި އައު މަގާމާއި ކުރިމަތިލާއިރު ކަލާމް އަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާ ދެމުންދާ އެއް ކުންފުނިވެސްމެއެވެ. ބޭންކުގެ %99 މުވައްޒަފުންނަކީ ފަހްރުވެރި ދިވެހިންނެވެ. ބޭންކުން ދަނީ ވަޒީފާ ދިނުމާއި ތަމްރީނުކުރުމާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް