ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 16:28
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް
ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން
އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން، ކުޅުދުއްފުށީގައި 10 ބުރީގެ ފްލެޓްތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
ގްރައުންޑް ފްލޯ، ޕާކިން ސްޕޭސްއަށާއި ކޮމަރޝަލް ބޭނުމަށް ހުސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވޭ
 
ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިމުގެ ދަތިކަމަށް ބަލާފައި 10 ފްލޯއަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 
400 އެޕާޓްމަންޓް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯސްކުރީ 4 ފްލޯގެ އިމާރާތްތައް

ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ 400 އެޕާޓްމަންޓާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ މުހައްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 400 އެޕާޓްމަންޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ސިޓީ ކައުންސިލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއެކު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ. 400 އެޕާޓްމަންޓް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯސްކުރި 4 ފްލޯގެ އިމާރާތްތައް، ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިމުގެ ދަތިކަމަށް ބަލާފައި 10 ފްލޯއަށް ބަދަލުކޮށް، ގްރައުންޑް ފްލޯ ޕާކިން ސްޕޭސްއަށާއި ކޮމަރޝަލް ބޭނުމަށް ހުސްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އާތިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ 2012އިން 2018އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިތިބި އާއިލާތަކަށް އަވަސް ތަސައްލީއެއް ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެރަށުގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި ރޯހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން މިސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 40 ރޯހައުސް މަރާމާތުކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، 105 ރޯހައުސް މަރާމަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރަށްރަށުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ 1.5 ބިލިއަން ހައުސިންގ މަޝްރޫއުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ގެއަޅާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ކަވަރޭޖްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ ތަންތަން އަޅާނެ ބިން ކަނޑައެޅުމާއި, އަޅާނީ ގެތޯ ރޯހައުސްތޯ ނުވަތަ ފްލެޓްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށެވެ. ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު އެކަންކަން ފައިނަލްވަމުން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަވަހަށް މިމަޝްރޫޢު ޓެންޑަރިންގއަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއުގެ އެޅޭނެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އޭރުން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓެންޑަރއިން އަދި އަގުތަކެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ޓެންޑަރއިން ސަބްމިޓް ކުރުމުން މަދުވެގެން 1500 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 2,180 ގެދޮރުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯންގެ ގޮތުގައި 82 މީހަކަށް 42 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, ލޯން ދޫކުރަން ފެށިތާ ކައިރީގައި މިކަމަށް ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަނަމަވެސް މިހާރު ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ނިންމާނުލެވި ތިބި ފަރާތްތަކަށް, އެމަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނުން ލިބިގެންދެއެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ މި ދައުރު ނިމެންވާއިރަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 11:19
ޏ
ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ފްލެޓް މީގެކުރިން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި، އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި 600 އަކަ ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ފްލެޓް ލިިބިފައި އެބަހުރި. އެކަން ބަލާނެ ފަރާތެއް ނެތް. މީ ގައުމެއްތޯ؟