ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 12:49
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ގޭޓް ދޮރުމައްޗަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަނީ
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ގޭޓް ދޮރުމައްޗަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަނީ
އަމްނާ އިމާދު
އިސްކަންދަރު ސްކޫލު ދޮރުމަތީ ހަޅުތާލުކުރުން
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ އިންޑިއާ އައުޓަށް ގޮވައިފި
 
ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ވަގަށް ގޮވާފައިވޭ
 
ވޯޓު ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވޭ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މާލޭ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކުރިމައްޗަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އިންޑިއާ އައުޓަށް ގޮވައިފިއެވެ.

Advertisement

އެސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ވެސް ތިއްބެވެ. އެމީހުން އަޑު ގަދަކޮށް، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ވަގަށް ގޮވާފައިއެވެ. އަދި ވޯޓު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ''އިންޑިއާއައުޓް'' އަށް ގޮވާފައިވެއެވެ.

ަހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްކަންދަރުގެ ސްކޫލު ދޮރުމަތީގައި ރީތީ ފޮޓޯއާ ޖެހިގެން ޖަރާޖެއްގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން, ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އެކަމާވެސް އިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އަޑު ގަދަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގައި ކެމްޕެއިނުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލު ސަރަހައްދުގެ ސަލަމާތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަޑުގަދަވެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އެސްއޯ ފުލުހުން އެތަނަށް ގޮސް ސްކޫލް ގޭޓް ސަރަހައްދުން މީހުން ދުރަށް ޖައްސާފައިވެއެވެ. ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ, ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގޭޓް ދޮރުމަތީގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބުމުން އެކަމުގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯޓުލުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެލުމާއި، 3 ފޫޓުގެ ގައިދުރު ކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޯޓުލުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
56%
0%
0%
0%
44%
0%
ކޮމެންޓް