ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:10
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުން
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން
އުވާލަން މާ ލަސްވެސްވެއްޖެ...
 
3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ހޯދުނު ލާރިއެއް ނެތް
 
ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދެވީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަތައް ނިޒާމުން މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި
 
ދެން އޮތްބައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އޭސީސީން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވަނީ, މިހާތަނަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތައް ތަހުގީގުކޮށް ގާނޫނީ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް, އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަޖިލީހަށް ނަންތައް ފޮނުއްވުމުން އޭ.ސީ.ސީގެ މެމްބަރުން އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެހިސާބުން ދެން އޮތްބައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އޭ.ސީ.ސީންނެވެ.

އެކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުވެސް ވަނީ, ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދެވި މަގުސަދަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. ޒާހިރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޮމިޝަންތައް އުފެއްދެވީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަތައް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުން މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަން އުފެއްދެވީވެސް މުއައްސަސާތަކަށް އިތުބާރު ނެތުމުންކަމަށް އޭރުވެސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާނެކަމަށް ޒާހިރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މުއައްސަސާތަކަށް އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމަށާއި، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔަކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރުވެސް ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ މުއައްސަސާތަކަށް އިތުބާރު ލިބުމުން އަލުން އެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެއްވުމަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް އެ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތްތައް ގާނޫނީ ގޮތުން އަސްލު މަތިކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ހަވާލުކުރާ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެހިސާބުން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެއެވެ. ނުވަތަ މަޑުމަޑުން އެ މެންޑޭޓުތައް ހަވާލުކުރެވެމުންދާނެއެވެ. އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފުވެގެންދާނީ އަލަށް އުފެދޭ އޭސީސީ ވުޖޫދުވުމުންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުން މިހާރުވެސް މާ ލަސްވެއްޖެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނީ 2012 ވަނަ އަަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ހޯދުނު ލާރިއެއް ނެތް، ދައުލަތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދު މާ ބޮޑު:

އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކުރެވުނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 220 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތައް ލިބެންޖެހެއެވެ. މި ފައިސާތައް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދައުލަތަށް ރިކަވަރ ކުރެވުނު ފައިސާއެއް ނެތެވެ. ބަދަލުގައި ކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެތައް ޚަރަދެއް ކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކަށް އެކަނި ބަލައިލިނަމަވެސް، އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2،678،435 ރުފިޔާ އެ ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ މުސަރާއާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 2،661،462 ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުފެދިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ ޖުމްލަ 9،951،748 ރުފިޔާ މި ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުން ގެއްލިގެން ދިޔަ 3.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ޚަރަދެއް ކުރާއިރު، އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރެވޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ. މި ސަބަބުތަކާހުރެ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލަން މާ ލަސްވެސް ވެއްޖެކަމަށް ބުނާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް