ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 16:58
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ
މުންޝިދް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ސިޔާސީ މަންފާއެއްގެ އެދުމުގައި ތިޔަފެށީ ވަރަށް ލަދުހުތުރު މަސައްކަތެކެވެ.
 
ކަމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އެވާހަކަތައް މީގެ ކުރިންވެސް އޮންނާނީ ތިލަވެގެން އައިސްފައި

އިންސާނާގެ ހުރުމަތަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ރުހޭ މީހާޔަށް ވަކި ގޮތެއް އަދި ނުރުހޭ މީހާޔަށް ވަކިގޮތެއް ހެދެން އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންސާނަކަށްވީތީ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އިހުތިރާމްކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ރިއާޔަތް ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި މިހާރު އަށަގަންނަމުންދާ ބަލިކަށި އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވި ކަރާމާތަށް އިހުތިރާމް ނުކުރެވި ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ދުރުމިން ބަލައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ސިޔާސީ ތިލަފަތުން ކިރަން ވަނީ ފެށިފައެވެ. ތިމާ ގަބޫލުކުރާ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތަބާނުވާ މީހުން މުޖުރިމުންނަށް ހަދައި ހިތަށް އައިހާ ވާހަކަތަކެއް އުފައްދައި އެމީހަކަށް ލައުނަތްދީ އަގު ވައްޓައިލުމަކީ ވަރަށްވެސް އާއްމު ކަމަކަށް މިހާރު ވަނީ ހަދައިފައެވެ.

ހުރިހާވެސް މައްސަލަޔަކީ ކަންކަމުގެ އިންތަކާއި މިންތައް ފަހަނަޅައި ދެވުމެވެ. އަޚުލާގާއި ސުލޫކުވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. ތިމާގެ ހައްގު ނިމޭ ހިސާބަކީ ކޮބައިކަމާއި އަނެކާގެ ހައްގުތައް ފެށޭ ހިސާބަކީ ކޮބައިކަންވެސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ދެވުމެވެ. އެހެންވީމާ ދެއްކޭނެ ވާހަކަޔާއި ނުދެއްކޭނެ ވާހަކަވެސް އޮޅުން ފިލުމެއް ނެތީއެވެ. ހިތަށް އައިހާ އެއްޗެއް ބޭރުކޮށްލެވެނީއެވެ. ތެދެއް ދޮގެއް ބެލުމެއް ނެތީއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހުންނާއި އާއިލާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މޭރުންވުމެއްވެސް ނެތީއެވެ. މިސިފަ ބޮޑަށް ފެންނަމުންދަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިންނެވެ. މީސްމީހުންގެ ޝަޚުސު ކަތިލައި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އަރައިގަތުމުގެ ހުތުރު އަމަލުތައް ބޮޑަށް ފެންނަމުންދަނީ ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިންނެވެ. ބައެއް މީހުން ހީކުރާގޮތުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅުވައިލީމާ ނުކުރެވޭކަށް ވަކި ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަކީ މިދުވަސްވަރު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ސިޔާސީ އޮއިވަރުވެސް އެދިމާލަކަށް އަމާޒުވެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވާހަކަތަކާއި ތުހުމަތުވެސް އުފަންވާ މާހައުލުކަމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންވެގެންކަން ނޭނގެއެވެ. މީގެކުރިން ނީވޭ ޒާތުގެ ލަދުހުތުރު ވާހަކަތައްވެސް މި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އުފަންވެއްޖެއެވެ. ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަމުގައި ބަޔަކު މީހުން ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމުގެ ބާކީއޮތް އެތިކޮޅުވެސް ވީދައި ކުދިކުދިކޮށްލައިފިއެވެ. އެބަޔަކު ހިތަށް އެރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިކުރެވުނީ ލައްކަ މޮޅު ކަމެކެވެ. މިކުރެވުނީ ސިޔާސީގޮތުން މެޑަލް ހައްގު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެކުރެވުނީ ވަރަށްވެސް ހުތުރު ކަމެކެވެ. މަގުކޮށައި އަލިކުރެވުނީ ވަރަށްވެސް ހުތުރުކަން ބޮޑު މައިދާނަކަށެވެ. އެ މައިދާނުގައި ހަމަ އެއްބަޔަކަށްވެސް ރީއްޗެއް ނެތެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދަކީ އަދި ކެންޑިޑޭޓޭކެވެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އަދި ނުވެވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާޝިދު ފެނިފައިވަނީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު ރަށު ފެންވަރުގައި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރައްވައި ރައްޔިތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައަޅައި އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވިއިރު އުފަންނުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް މިހާރު އުފަންވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައުމީ ލެވެލްގެ ބޮޑު ހިފުމަކަށްވުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުންގެ ބޮޑު ހިފުމަކީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށްވުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

ރާޝިދު ކަމެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ، އަދި އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމާނީ މިއަދެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަގީގަތެެއް ނަމަ އެވާހަކަ ދެކެވޭނީ އިއްޔެގައެވެ. ރަށު ކައުންސިލަރު ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވިއިރު އެކަންކަން އޮންނާނީ ތިލަވެގެން އައިސްފައެވެ. އޭރު ތިލަނުވާ އެއްޗެއް މިހާރު ތިލަވުމުގެ ފަހަތުގައި ސަބަބުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ރާޝިދުގެ ޝަޚުސިއްޔަތާ މެދު އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި ނެތް އެއްޗެއް ކުއްލިއަކަށް މިއަދު ތިލަވެގެން އައުމުގެ މާނަޔަކީ ގޮނޑީގެ އެދުމުގައި ޕާޓީތަކުގެ ގުނަވަންތަކުން ހަގީގަތް ފޮރުވައި މީސްމީހުންގެ އަބުރުކަތިލުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ހުތުރު ވެގެންވާ އުކުޅުތައް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާޔާ ހަމައަށްވެސް ފޯރުމެވެ.

މިއީ ރާޝިދާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމެވެ. އިންސާނީ ކަރާމާތް ވެއްޔާއި މޮޑެލުމެކެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ މަގުސަދެއްގައި ކުރިޔަސް މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ. ސިޔާސީ އޮއިވަރަކަސް އެހެން އޮއިވަރަކަސް މިއީ ކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާޝިދާއިމެދު އެދެކެވެނީ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ތަހުގީގެއް ހިންގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ހަސަދައިގެ އަލިފާނުން ފިހެގެން ނެރޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެކެވެ. އެހެންކަމަށް ވިޔަސް ދައްކަންވާނީ އަމިއްލަ އަމަލުތަކާމެދު ގާނޫނީގޮތުން ޒިންމާވެ ޖަވާބުދެވޭ އުމުރުގައި ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މަންމަގެ އުނގުގައި ކިރުބޯން އޮތް ޒަމާނުގެ ވާހަކަތަކުން ސިޔާސީ މަންފާ ނެރެން ޚިޔާލުކުރާނަމަ އެދަތުރު ކުރެވެނީ ތިމާމެންނަށްވެސް އަމިއްލަ ސަލާމަތާ ދޭތެރޭ ކަށަވަރުކަމެއްނެތް ދިމާލަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
15%
9%
6%
44%
0%
26%
ކޮމެންޓް
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 12:37
ޢަލީ
ގުދޯ ގުދޯ..