ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 07:13
ލުބުނާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ
ލުބުނާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ
އަލްޖަޒީރާ
ސާދް ހަރީރީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ދުރަށް
ލުބުނާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ދުރަށް
 
ހަރީރީ އެއްފަރާތްވީ އިރާނުގެ ނުފޫޒާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާ ބާއްވަންވީ ކޮންގުޅުމެއްކަން ސާފުނުވުމާއި، އެތެރޭގައި ހުރި ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން
 
ހަރީރީ އަކީ ފާއިތުވި 15 އަހަރު ފިޔުޗަރ މޫވްމެންޓް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
 
ހަރީރީ ވިދާޅުވީ ވަގުތީގޮތުން ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް

ލުބުނާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސާދް ހަރީރީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ދުރަށްވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ހަރީރީ ވިދާޅުވީ ވަގުތީގޮތުން ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި ލުބުނާންގައި ކުރިޔަށް އޮތް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ހަރީރީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު ހަރީރީގެ އާއިލާއަކީ ލުބުނާންގައި ސުންނީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ނަގާކިޔާ އާއިލާއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 1990 ވަނަ އަހަރުގެ އެގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހު ސުންނީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް އޮތީ ހަރީރީގެ އާއިލާގެއެވެ.

ލުބުނާންގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ބެހިގެންދަނީ އެކި ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް އެކި މިންވަރަށެވެ. އެކި މަގާމުތައް ލިބޭނީ އެކި ދީންތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށެވެ. ލުބުނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިބި ގިނަ ސުންނީ މެމްބަރުންނަކީ ހަރީރީގެ ފިޔުޗަރ މޫވްމަންޓް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނެވެ.

ހަރީރީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުން ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވިކަން ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ހާމަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އިރާނުގެ ނުފޫޒާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާ ބާއްވަންވީ ކޮން ގުޅުމެއްކަން ސާފުނުވުމާއި، އެތެރޭގައި ހުރި ބައިބައިވުމާއި އެހެނިހެން ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން ލުބުނާންގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެއްވޭނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިޔާސީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކުން އެކަހެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އަދި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުންވެސް ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ހަރީރީ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބުގަޔާއި އޭގެކުރިޔަށް ދެން އޮންނާނެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް ހަރީރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ވެރިކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުނަންގަވާނެކަމަށް ހަރީރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަންކަން ވަނީ މިވަގުތަށް މެދުކަނޑާލެވިފައިކަމަށް ހަރީރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަރީރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މިނިންމެވުމަކީ ލުބުނާން އިތުރު ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށްނުގޮސް ލުބުނާންގެ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމެއްކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއެކު ވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ލުބުނާންގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ހަރީރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަރީރީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހަރީރީގެ ނިންމުން އޭރު ހާމަކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.

ހަރީރީ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ހަރީރީ އަކީ ފާއިތުވި 15 އަހަރު ފިޔުޗަރ މޫވްމެންޓް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހަރީރީގެ މިނިންމެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިޔުޗަރ މޫވްމަންޓްގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ މުސްތަފާ އަލްޖަޒީރާ އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެއީ ހިޒްބުﷲގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ލުބުނާންގައި ގަދަވެގެންދާތީވެ ނިންމެވި ނިންމެވުމެއްކަމަށެވެ. އަދި ފިޔުޗރ މޫވްމެންޓްގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައިވެސް އެޕާޓީން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެތޯ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާނީތޯ އާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާކަމަށެވެ.

މަޝްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ހަރީރީ ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމެވީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނަވާނެތީއެވެ. ސަބަބަކީ ލުބުނާންގެ އެތެރޭގެ ގްރޫޕްތަކާއި ހަރީރީ އާ އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވުމާއި ހިޒްބުﷲ އާމެދު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހަރީރީއަކީ ގަލްފްގެ ގައުމުތަކާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ލުބުނާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ، ބަހުރެއިން އަދި ކުވޭތާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުންތަކަށް ބުރުއަރާފައިވާ ތަނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ މިސަރަހައްދުގައި އިރާނުން ވާގިވެރިވާ ހިޒްބުﷲގެ ބާރުގަދަވުންކަމަށް މާހިރުން ދެކެއެވެ.

ލުބުނާންގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ބެއިރޫތްގެ ޕޯޓްގައި ގޮވި ނުރައްކާތެރި ގޮވުމަށްފަހު އެގައުމުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ލުބުނާނު ވަނީ އިގްތިޞާދީ ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިޅު އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ފަގީރުހާލަތަށް ވެއްޓިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް