ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 00:40
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޔާމީނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ
ޖަލަށްލީ މުއްދަތަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަމާކޮށްދީފި
 
ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ބާތިލްކުރުމުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

ޖަލަށްލީ މުއްދަތަށް ދައުލަތުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ދޭން ޖެހޭ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފިއެވެ.

މި ފައިސާ ފިނޭންސުން އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނެވެ. މި ފައިސާއަކީ، އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި އޮންނެވި މުއްދަތާ ހަމައަށް ލިބެން ޖެހޭ އިނާޔަތުގެ ފައިސާއެވެ. ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އެދިފަައިވަނީ، 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށެވެ.

Advertisement

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 2019ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވޮޑަމުލާގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާވައިވަނީ، ރިޝްވަތު ހިފުމާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާގެ ހުކުމެކެވެ. އެ ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ތާއީދު ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު ޖުމްލަ 300،000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަނެއެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުން، އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 50،000 ރުފިޔާއާއި ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 50،000 ރުފިޔާއާއި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 175،000 ރުފިޔާއާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 58،333 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް