ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 22:31
އެމްޑީޕީގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ތައާރަފްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ތައާރަފްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް
ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން މަޑުކޮށްލައްވާ - ރައީސް
 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް
 
ކުރީގެ މެންބަރު ހުސައިން ވަހީދަކީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް
 
ނިމިގެން ދިޔަ 3 އަހަރު ސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫއަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދީފައިވާނެ

އެޖެންޑާ 19ގެ ދަށުން ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒުކޮށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށާއި، އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން އޮތީ، މަޑުކޮށްލަދެއްވާށޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ދަށުން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރޯދައިގެ ކުރިން 4 މިސްކިތް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު، 25 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، 30 ރަށު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، 13 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވި 29 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައިވާ އިރު، 22 ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ކަންތައްތަކުން އެކަނިވެސް މި ސަރުކާރުގެ މަންޒަރު ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް 27 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކަމަށް ހޭދަކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި، ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނުކޮށް ޓީޗަރުން ހޯދާ ދަރިންނަށް ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ގައިން ތާހިރުވުމަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި 5 ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ އިރު، ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ އެތައް ތަނެއް ގާއިމް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ 19 ގައި ހުރި ވައުދުތައް ފުއްދުުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން އޮތީ މަޑުކޮށްލައްވާށޭ ކަމުގައެވެ. އެމްޑީޕީން ވައުދުތައް ވެފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒުކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާއެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ދާއިރާގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ރާޝިދަށް ވޯޓުދެއްވުމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖަޒީރާ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްމަރުހޫމް ހުސައިން ވަހީދަކީ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. ގެއްލިގެން ދިޔައީ ޚިދުމަތްތެރި ޚާދިމެއް ކަމަށާއި، ހުސައިން ބޭނުންފުޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން މިދަނީ އެކަންކަން ކުރަމުން ކަމަށާއި، ފާއިތުވި 3 އަހަރު އެކަންކަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ދުވެއްޔަށް ބޭނުންވަނީ ހުސައިން ވަހީދުގެ ސްޕީޑް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ދެކޮޅު ބަޔަކު އިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު މީހުންނަކީ މަރުކަޒީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަމަށާއި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ބީރައްޓެހި ބައެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް