ހ.އ ދިއްދޫ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 10:14
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމަނު އެ ރަށަށް ގެންދިއުން
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމަނު އެ ރަށަށް ގެންދިއުން
އެމްޓީސީސީ
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކާއި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ވަނީ މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި
 
މިއީ 33.7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއް

ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ(އެމްޓީސީސީ) އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކާއި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ވަނީ މޮބލައިޒް ކުރެވިފައިއެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޖެނުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެ ރަށަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދު ޖެނުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު ވަނީ މޮބަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެއެވެ.

މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި 29،841 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ފުން ކުުރުމާއި 3،546 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފުޅާމިނުގައި ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު ފުން ކުރުމާއި 212 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަނދަރުގެ 50 މީޓަރުގައި ގްރޮއިން ޖަހާއި 107 މީޓަރު އެގްޒިސްޓިންގ ބްރޭކްވޯޓާ ރިފްރޮފައިލް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްގަމު ތޮށިން ބޭރު ތޮށްޓަށް އަރަން ބްރިޖެއް ހެދުމާއި ރޭމްޕް ހެދުމާއި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީ އާއި މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރީ 25 އޮގަސްޓް 2021ގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުއަކީ 33.7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް