ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 12:12
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ޑްރަގް ފަރުވާގެ ނިޒާމް
9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު، 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގައި ނެތް
 
އަތޮޅު ތެރޭގައި މި ވިޔަފާރި ހިންގާ ނެޓްވޯރކުތައް ފުލުހުންނަށް ދެނެގަނެވިފައިވޭ
 
މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެސް 1100 އެއްހާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި
 
ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވެސް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވާން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި 9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، 8900 އެއްހާ މީހުން ތަކުރާރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށްދާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދުކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 10 އިންސައްތަ މީހުން ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތްކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވެސް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެންޑީއޭގެ ހިންގުން ވެސް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާވާން ޖެހޭކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެސް 1100 އެއްހާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭގެ ތެރެއިން 300އެއްހާ މީހުންގެ ކިބައިން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމީހުންނަކީ އާއިލާއިން ވެސް މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނުބަހައްޓާ، "މަގުމަތިވެފައިވާ" މީހުންކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހުން ވެސް އެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާއިރު، ރާވައިގެން ޑްރަގް ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ނެޓްވޯރކްތަކުން އޭގެ މަންފާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަޙައްދާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި މި ވިޔަފާރި ހިންގާ ނެޓްވޯރކުތައް ފުލުހުންނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެސް އެފަދަ ނެޓްވޯރކުތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ 43 ސަރަޙައްދެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތަންތަނަށް ޓާގެޓް ކޮށްގެން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވާނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރުވާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ވާންޖެހޭކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ)ގެ ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓެއް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޗޭންޖް އެންޑީއޭ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މި ޕެޓިޝަންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އިޖުތިމާއީ މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ކަމަށްވާއިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ(އެންޑީއޭ) އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެންޑީއޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނާގާބިލްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމު އިތުރަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގެ ތެރެއަށް ވެއްޓެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް، އެންޑީއޭ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް އަލުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނުވަތަ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް