ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 14:16
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން
އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 400 އާއި 500 ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުން އަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރޭ: ސީޕީ ހަމީދު
 
ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކުށްތަކުގެ 75 އިންސައްތަ އާއި 85 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ކުށްތައް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ގުޅިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތަކެއްޗާ

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 400 އާއި 500 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން އަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުށްތަކުގެ 75 އިންސައްތަ އާއި 85 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ކުށްތައް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ގުޅިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސީރިއަސް މިންވަރު ހަމަވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން 43 ސަރަހައްދެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި، ރާވައިގެން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ވިއްކުމަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި، އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނައްތާލުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށާއި މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހުރީ އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ނައްތާނުލެވި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ މަސައްކަތުގައި ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުން އަތުލައިގަތުމަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރު ވެސް މިކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް