ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 23:01
މުލިއާގެ
މުލިއާގެ
ރާއްޖެއެމްވީ
މުލިއާގެ ކައިރިން އެއްޗެއް އަޅާފައިވާ ފޮއްޓެއް
މުލިއާގެ ކައިރިން ފެނުނީ ކުނި އަޅާފައި ހުރި ފޮއްޓެއް: އެމްއެންޑީއެފް
 
ބެލިބެލުމުގައި އެއީ ކެބިން ބޭގް ވަރުގެ، ކުނިއަޅާފައިވާ ފޮއްޓެއްކަން އެނގުނުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނޭ
 
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:06 ހާއިރު މުލިއާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކަންމަތީ ޕޭމަންޓް މަތީގައި ގޮތްނޭނގޭ ފޮއްޓެއް ހުރުމުން ބަލާފައިވާކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ގޮތްނޭނގޭ ފޮއްޓެއް ފެނުމުން ބެލިބެލުމުން އެއީ ކުނި އަޅާފައިވާ ފޮއްޓެއްކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:06 ހާއިރު މުލިއާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކަންމަތީ ޕޭމަންޓް މަތީގައި ގޮތްނޭންގޭ ފޮއްޓެއް ހުރުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އީއޯޑީ ޓީމުން އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ބަލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބެލިބެލުމުގައި އެއީ ކެބިން ބޭގް ވަރުގެ، ކުނިއަޅާފައިވާ ފޮއްޓެއްކަން އެނގުނުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެސަރަަހައްދު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 7:26 ހާއިރު ކްލިއަރކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މީގެކުރިން މުލިއާގެ ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނެ ދެ މީހަކު އިންޒާރުދީފައިވެއެވެ. މުލިއާގެ ކައިރިއަށްގޮސް، އެތަން ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިން ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުލިއާގެ ކައިރިއަށްގޮސް މި ދެ މީހުން ވަނީ، އެ މީހުން އެ ވަގުތު ގެންގުޅުނު ފޮށިގަނޑެއްގައި ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދީފައެވެ. އަދި އެ ތަން ގޮއްވާލާނެކަމަށް ބުނުމާއެކު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނީ އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދެ މީހުން ހިފެހެއްޓީ މުލިއާގޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ސިފައިންނެވެ. ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޓީމަކުންވަނީ އެ ސަރަހައްދަށްގޮސް، އެމީހުން ގެންގުޅުނު ފޮށިގަނޑާއި އެމީހުން ވެސް ބަލައި ފާސްކޮށް ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި 2 މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މީހާ، 9 ޖުލައި ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފޮށިގަނޑުގައި ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނި މީހާ ފުލުހުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ އެމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ އެކު ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ, އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމުމުން ކަމަށެވެ. އޭގެކުރިން މުލިއާގޭގެ ގޭޓް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރާއެކުވެސް އެސަރަހައްދުގެ ސެކިޔުރިޓީ މަތިކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް