ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 00:10
މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާ އަޅާބަލާއިރު، އޮމިކްރޯން ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ދަށް: ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދިރާސާ
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހޭ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވެސް ދަށް

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާ އަޅައިބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދު ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މި ދިރާސާއިން ދެއްކި ގޮތުގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހޭ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވެސް ދަށެވެ.

އެހެން ވޭރިއަންޓްތައް ފެނިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވުނު މީހުންނާ އަޅައިބަލާއިރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށް، ދެކުނު އެފްރިކާގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވުނު މީހުންގެ ނިސްބަތް 80 އިންސައްތަ ދަށެވެ.

ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ މުއްދަތުގައި އެނދުމަތި ކުރެވުނު ބަލި މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އެހެން ވޭރިއަންޓްތައް ހުރި މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނުނު މީހުންގެ ކިބައިން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ހުރީ އެއްވަރެއްގައެވެ. އޭޕްރިލް މަހާއި ނޮވެމްބަރު މަހު ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ފެނުނު މީހުންނާ އަޅަައިބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު މަހުން ނޮވެމްބަރު މަހަށް އޮމިކްރޯން ފެނިގެން އެނދުމަތި ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު 70 އިންސައްތަ ދަށެވެ.

މެޑިސިންގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ޕައުލް ހަންޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ދިރާސާއަކީ މުހިންމު ދިރާސާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ފެނުނު މުއްދަތާއި އޮމިކްރޯން ފެނިގެން މިހާރު ހަދާފައިވާ ދިރާސާއިން، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވުނު މީހުންގެ އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އަސަރު ކުރާ މިންވަރު ދަށްވުމުން ކަމެއް ނުވަތަ ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އިމުނިޓީ އިތުރުވުމުންކަން އަދި ބުނަން ދަތި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން މި ދިރާސާ ހަދާފައިވާއިރު ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓް (އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް) ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ދީފައެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓް ސޯމިޔާ ސްވާމިނަތަން ވިދާޅުވީ، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޖެހެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބާރުބޮޑުވަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން ފެނިފައިވާ ވޭރިއަންޓް ތަކަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަމަށް ނިންމާލުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށެވެ.

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސޯމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގައުމުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އޭނާ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ވިދާޅުވީ، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާކަމުގެ ހެކިތައް މިހާރު ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކުރިން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އަލުން މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުން ގާތް ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަން ހާމަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް